KÜLTÜR COĞRAFYAMIZDA AHÎLİK

ÖZET

Ahilik Kurumu’nun inanç esasları, hayat felsefesi, İslam düşüncesi ve ahlak anlayışı, Fütüvvet geleneğinin yazılı kaynakları olan Fütüvvet-nâmelerle şekil­lenmiştir. Fütüvvet-nâmelerde insanları içinde yaşadıkları toplum hayatına ha­zırlayan bir anlayış hâkimdir. Bu eserler, toplum içinde yaşayanlara biçim veren, insanları terbiye edip yoğuran bilgiler ihtiva ettiği için Ahiler, Fütüvvet- nâmelerden edindikleri bilgileri, günlük hayatlarında uygulama fırsatı bulmuş­lardır. Belki de bu yüzden ahiler, liderliğe talip olan, yönetici olmak isteyen kimseler olmamışlar; aksine bilgilerini, anlayışlarını, düşünce ve dünya görüşle­rini benlikleriyle bütünleştirerek içlerine sindiren gözü, gönlü açık birer “âhiyân-ı ram” (Anadolu Ahileri), birer alperen olmuşlardır. Kargaşa, çaresizlik ve ümitsizlik karanlığında bunalan Anadolu’yu dostluk, muhabbet ve sevgi meş’alesiyle ümide, huzura ve hakka çağıran Ahilik, Anadolu’nun şehir, kasaba ve köylerindeki esnaf ve sanatkâr birliklerinin işleyişini düzenleyen önemli bir müessese olarak XX. yüzyılın başlarına dek varlığını devam ettirmiştir. 

Yazar: Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
Sempozyum Adı: 2. Uluslarası Ahilik Sempozyumu
Yıl: 2012
İlgili Dosyalar