TREN

Veritabanı

KIRŞEHİR'DE AHİ EVREN ZAVİYESİ ZAVİYEDARLIĞININ TAĞYİRİ TEŞEBBÜSLERİ

ÖZET

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 29 Zilhicce 1258 tarihli arşiv belgesinde (C.IKTS), Kırşehir'de bulunan Ahi Evren Zaviyesi zaviyedarlanmn tıpkı atalarında olduğu gibi tüm memlekette sa­natkâr ve derici esnafının şeyhi oldukları ve kethüda, yiğitbaşı ve us­taların ancak onların izni ve yardımıyla yapılabildiği belirtilmiş; bu­nun için alman aidatın zaviyenin tamirine ve ziyaretçilerinin mas­raflarına harcandığı, böyleyken esnaf arasında, bilinmeyen kimselerce buna müdahale edilerek kadim usulün değiştirilmeye kalkışıldığı bil­dirilmiştir. Bu müdahalenin menine yönelik, asıl amacı esnaf teşki­latlarında hakim olan Ahilik usul ve esaslarını korumak ve bozulma­sını önlemek olan tekitli emirler verilmiştir. Bu emirler, aidat topla­madaki müdahalenin teşkilatın bozulmasına da sebep olabileceği dü­şünülerek verilmiştir.

ABSTRACT

İn the document, which is dated in 29 Zilhicce 1258 in and The Premiership ottoman Archives, have been specifed that zaviyedars of Abi Evren were sheikh of craftsmans just like their ancestor all in co­untry; and kethüda, yigitbashi, usta be appoint only with their per­missions. Have been communicated which is existing of revenues for wrecking and expenses of its visitors of small dervishness lodge anyhow exist interventions by unknown persons from tradesman and have been attempt to be transmutation of ancient quietly; in this regard have been asked for its prohibiting. The main aim is prohibiting of breakdown of quietlies of Ahilik.

Yazar: Muhittin ELİAÇIK

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar