ISTANBUL OKMEYDANI TEKKESİ VAKFENİN 1831 YILI MUHASEBESİ

ÖZET

Osmanlı Devletinde, İstanbul Okmeydanı dışında, diğer Osmanlı kent­lerinde de Okmeydanlan bulunmaktaydı. Fakat bunların birer vakıf ku­rumu olduklarına dair bir kayda rastlanılmamaktadır. Okmeydanı ve Tekke’nin yönetiminden sorumlu olan en yetkili kişiye “Şeyhil’l-Meydan” denilmektedir. Tekke ve meydan, şeyhin başkanlığında bir heyet tarafın­dan yönetilirdi. Okmeydanı Vakfı tarafından “Okçular Şeyhı’ne ve bazı hizmetlilere maaş ödendiği gibi Vakfin gelirleri de vakıf kayıtlarına iş­lenmektedir. Osmanlı Devlet geleneğinde okçuluk sporu kurumsallaştırı­larak himaye edilmiş, gelenekler korunmuş ve Vakfin gelir giderleri de Devlet tarafından denetlenerek incelenmiştir. Osmanlı Sultanları yıllık Vakıf gelirlerinden Okmeydanı ’na gelir bağlatmışlardır. Mevcut bilgilere göre Okmeydanı Vakfının gelir kaynaklan hakkında Sultan TV. Meh­met devrine kadar herhangi bir resmî belgeye rastlanılmamaktadır.

Bu bildiride; İstanbul Okmeydanı Tekkesi Vakfının 1831 yılma dair muhasebesi Osmanlı Arşivinden elde edilen belgedeki verilere dayanarak değerlendirilecektir.

ABSTRACT

In Ottoman State, like Istanbul Okmeydani there’re some Okmeydans (Archery Squares) in other cities. But it couldn’t find any records about they were also foundations. ‘The authorized administrative person of Okmeydani and foundation is called as “şeyhu’l-Meydan - Sheik of Square” Lodge and square were administrated by a council in the leading of a sheik. The incomes were recorded to foundation’s records and also “Okçular şeyhi (Archers Sheik) ” and some servants were being salaried by the Okmeydani Foundation. The sport of archery had become an institu­tion, be protected and traditions kept in the Ottoman State, also all in­comes and outcomes checked by the State. Otoman Sultans had granted incomes from annual foundation incomes to Okmeydani. According to present info it couldn’t find any official document about Okmeydani Foundation s income sources till the period of Sultan IV. Mehmet.

In this paper; the Istanbul Okmeydani Lodge Foundation’s account­ing of year 1831 is evaluated according to the data based on docu­ments got from the Ottoman archive.

Yazar: Özbay GÜVEN

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar