İSLAM’IN YAYILIŞINDA AHLAKLI TÜCCARLARIN ROLÜ

ÖZET

İslamiyetin doğuşundan itibaren kısa sayılabilecek bir zaman diliminde geniş bir coğrafyaya yayılması ve insan unsuruna ulaşması üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu konuda kadim tartışmalardan birisi İslamiyet’in yayılışında savaş mıtebliğ mi yoksa tassavvuf mu etkili olmuştur? Yoksa ahlaklı tüccarlar mı etkili olmuştur? Hiç şüphesiz İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’den neşet edilen ahlaki ilkeler. Hz. Peygamber’in bizzat yaşam tarzı olarak ahlaki ilkeleri pratize edişi, gönüllerde yerleşen ahlaki umdelerin günlük hayatta yaşama dönüşmesi İslamiyet’in yayılışında en önemli unsurlardan birini teşkil eder. Hz. Peygamber’in inşa ettiği Medine toplumunun kurgusu üç esas üzerinden yükselir. “İlim ibadet ve ticaret”.“Suffa, mescid ve pazar yeri”. Dünya ile ahiret arasındaki denge insan merkezli ve Yaratıcı kontrollüdür. Yaşam ve ölüm, inanç ve ibadetler, insana dair bütün eylemler Yaratıcı adınadır. Bir kültürdür ve parçalanamaz. Atomize edilemez. İslamiyet’in ilk aşamada, Suriye, İran, Irak, Filistin ve Mısır’da yayılışı, ikinci aşamada Anadolu, Kuzey Afrika ve Rusya coğrafyasın da Kabul edilişinde ahlaklı tüccarların ve güven ahlakının çok büyük rolü olmuştur. Müslümanlar yukarıda adı geçen bölgelerde gayrimüslimlerle yıllarca huzur içinde birlikte yaşadı. Karşılıklı hak ve sorumluluklar çerçevesinde adalete dayanan bir sistem ortaya koydular. Endonezya, Malezya ve Pasifik Asya’daki yüzlerce adanın İslam’ı Kabul edişi ise tamamen ahlaklı tacirler aracılığıyla olmuştur. Çünkü uzun vadede güven sermayesi para sermayesinden daha önemlidir.

 

 

THE ROLE OF WELL-BEHAVED TRADERS IN THE SPREAD OF ISLAM

 

ABSTRACT

That Islam is spread to a wide geography and reachs people in a short period of time since its birth is an issue to focus on. One of the ancient debates on this issue was the point wherher the war, the communication, the tasavvuf or well-behaved traders have been effective in the spread of Islam. No doubt, the moral principles outlined from the Qur'an, the fundamental source, the Prophet Muhammad's pratization of moral principles as a way of life, and the transformation of the ethical principles settled in the hearts to practice into daily life is one of the most important factors in the spread of Islam. The fiction of the community of Medina built by the Prophet rises on three bases. “Science, worship and trade”; “Suffa, mosque and market place”.The balance between the world and the Hereafter is human-centered and controlled by the Creator. Life and death, belief and worships, all actions of man are in the name of the Creator, culture and cannot be fragmented; cannot be atomized. In the first stage, in the spread of Islam in Syria, Iran, Iraq, Palestine and Egypt, and in the second stage Anatolia, North Africa and Russia, the moral traders and the ethics of trust have played a great role. Muslims lived together with non-Muslims peacefully long time in the regions mentioned above. They established a system based on justice within the framework of mutual rights and responsibilities. That hundreds of islands in Indonesia, Malaysia and Pacific Asia accepted Islam has been through completely moral, ethical, well-behaved traders. Because, in the long term, trust capital is more important than money capital.

Yazar: Doç. Dr. Mustafa SARIBIYIK
Sempozyum Adı: Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu
Yıl: 2018
İlgili Dosyalar