II. MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E BİR TOPLUMSALLAŞTIRMA ARACI OLARAK İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ (1908-1923)

FROM II. THE CONSTITUTION TO THE REPUBLIC, THE EDUCATION OF MORAL AND BUSINESS ETHICS OF CONFIDENCE AS A SOCIALIZATION TOOL (1908-1923)

Özet
Toplumsal bir varlık olarak insanın sosyalleşme sürecinde edindiği geleneksel ahlâkî değerler, insan yaşamında kuşkusuz önemli olgulardan biridir. Bu değerler insanın hayata bakışını ve onun yaşam biçimini büyük ölçüde etkiler. İnsan bu değerleri özümsediğinde ve hayatının bir parçası haline getirebildiğinde; yani neyi niçin yaptığının farkında olduğunda gerçek anlamda insan olma vasfını kazanmış olur. Geçmişten günümüze toplumun çalışma hayatı göz önüne alındığında, iş ahlâkı ve değer eğitiminin bir toplumun geleceğinde ne denli önemli olduğu açıkça ortadadır. Bu bilinçten hareketle; Türk kültür geleneğimizdeki Ahilik teşkilatı, meslek etiği açısından önemli olduğu kadar ahlâklı bireylerin ortaya çıkışına da katkı sağlamaktadır. Zira Ahilik teşkilatı; ahlâkla sanatın, konukseverlikle cömertliğin sentezini iyi yaparak fertlerin eğitim, sosyal ve ekonomik durumlarıyla ilgilenmiştir. Bu da Ahilik teşkilatı vb. gibi oluşumların toplumsallaştırma yönündeki önemli işlevini vurgulamaktadır.
Bu bağlamda gündelik hayatın her anında olduğu gibi, II. Meşrutiyet dönemi ve sonrasında karşımıza çıkan sosyal organizasyonlarda, kurumsal müesseselerde ya da emeğin sarf edildiği her alanda, çalışan ve üreten bireylerin bulundukları iş ilişkileri çerçevesinde yatay veya dikey şekilde çeşitli temasları olmuştur. Bu dönemdeki mesleki temsilciler ve yöneticiler, düzenli ve verimli bir hareket sahası oluşturmak için iş ahlakı ile değerler eğitiminin toplumsallaştırıcı rolünü ortaya koymaya çalışmışlardır. Buradaki temel amaç, iş ortamının tüm bileşenlerini senkronize halinde çalıştırarak, tüm tarafların haklarını korumak ve adil bir düzen içinde toplumdan maksimum faydayı temin etmektir.
Bu çalışmada etik ve ahilik ilişkisi, bir ahilik paradigması çerçevesinde değerlendirip, çalışmanın ahilik felsefesi bağlamında II. Meşrutiyet ve sonrasında iş ahlakı/değerler eğitimi konusuyla nasıl paralellik gösterdiği vurgulanacaktır. Akabinde sağlam bir ekonomik yapının olabilmesi için geçmişteki gibi bir “Ahilik teşkilatında olduğu gibi etik değerlere ve ilkelere ihtiyaç vardır” şeklindeki savı belirtilen dönem yapılacak olan literatür taramasıyla doğrulanmaya çalışmaktır.

Anahtar Sözcükler: Ahilik, İş Ahlâkı, Değer Eğitimi, II. Meşrutiyet,
Cumhuriyet.

Abstract
The traditional moral values of human being as a social being, it is one of the most important facts in human life.These values greatly affect the way a person looks at life and his way of life. When man absorbs these values and makes them part of his life; that is, when they are aware of why they are doing, they become real people. Considering the working life of the society from the past to the present, it is evident how important business ethics and value education in the future of a society. Based on this consciousness; The Akhi organization in our Turkish cultural tradition contributes to the emergence of ethical individuals as well as important for professional ethics. Because Akhi organization; that is interested in the education, social and economic status of individuals by doing good synthesis of morality and art, hospitality and generosity. This is emphasizes the important function of the formation of social institutions such as the organization of Akhi.
In this context, as in every moment of daily life, institutional institution sor in every field where the labor is carried out during and after the II. Constitutional Monarchy period in the social organizations, there have been various contacts in the horizontal or vertical way within the frame of the business relations. In this period, the professional representative sand the manager stried to put forward the socializing role of the values of work ethics with the aim of creating a regular and productive course of action. The main aim here is to ensure maximum benefit from society in a fair order, to keep all the components of the work environment in sync, to protect the rights of all parties.
In this study, the relationship between ethics and akhism is evaluated within the framework of a akhism paradigm. It will be emphasized how parallelism witht he subject of business ethics/values education during and after the II. Constitutional Monarchy period. Subsequently, in order to have a sound economic structure such as in the past, the argument, “that ethical values and principles are needed as in the Akhism Organizations”, is to try to verify with the literature review that will be done in depth with in the period mentioned.

Keywords: Akhism, Professional Ethics, Moral Education, Ind II. Constitutional Monarchy, Republic.

Yazar: Öğr. Gör. Özden ARIKAN, Nurullah KIRKPINAR

Yıl: 2019
İlgili Dosyalar