ÂHİLİĞİN TEMEL İLKELERİ İLE BAUMAN’IN SOSYO-EKONOMİK YAKLAŞIMLARI ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

A COMPARISON BETWEEN AKHISM’S BASIC PRINCIPLES AND BAUMAN’S SOCIO- ECONOMIC APPROACHES

Özet

Günümüzde yüksek değerlerle birlikte anılarak dile getirilmesi dahi, aradan geçen uzun zaman dikkate alındığında ahiliğin ne denli önemli bir sosyal kurum olduğunun ve sosyo-ekonomik hayatı ne denli etkilediğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ahlak, sanat üretim, ticaret, sosyal kontrol, teşkilat gibi kavramların rehberliğinde doğru anlaşılabilecek olan ahilik, etkin olduğu dönem boyunca sosyal hayatı pek çok yönüyle etkilemiş, insan ve topluma hizmeti temel prensiplerinden birisi haline getirebilmiş, zarar vermeme ve zarar görmeme ilkelerini merkeze alarak toplumsal dinamiklerle uyumlu biçimde kurgulanmış bir ekonomik sistem ortaya koyarak bu çerçevede uzunca bir süre Anadolu’da varlık gösterebilmiştir.
Diğer yandan eserlerinde ideal insan ve toplum konularında yaptığı vurgularla da dikkat çeken; son dönemin önemli sosyologlarından Zygmunt Bauman’ı ortaya koyduğu sosyo-ekonomik çözümlemeler de dikkate alın- dığında anmakta yarar var diye düşünüyoruz.
Bu bağlamda biz bu çalışmayla, yaklaşık 800 yıl öncesinde Ahilik teşkilatının ortaya koyduğu sosyo-ekonomik ilkelerle, günümüz bakış açısıyla Bauman tarafından sosyo-ekonomik hayata yönelik olarak ortaya konan ilke ve çözümlemeleri; benzerlik ve farklılıkları, referans verdikleri hayat tarzı bakımından karşılaştırmayı hedefliyoruz.
Araştırma sürecinde esas alınacak veriler Fütüvvetnâmeler’den elde edilecek veriler ve Zygmunt Bauman’ın “Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır?” isimli çalışmasından hareketle ulaşılacak veriler üzerinden yürütülecektir.
Çalışmayla Ahilik teşkilatının temel ilkelerinin, günümüz modern dünyası entelektüellerinden Bauman’ın yaklaşımlarıyla benzeşen ve ayrışan yönleri irdelenecektir. Kapitalist iktisadi sistem, zenginlik, üretim, iş ahlakı, biriktirme gibi kavramlar ve bu kavramların toplumsal hayata yansımaları iki düşünce sisteminde karşılıklı olarak ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Ahilik, Bauman, Zenginlik, Üretim, İş Ahlakı^.


Abstract

Even today, when it is mentioned with high values, it can be regarded as a sign of what is a significant social institution of society and how socio-economic life affects the long-term consideration. Akhism, which can be understood under the guidance of concepts like morality, art production, trade, social control, organization, has been influential in many aspects during the period when it is effective, has become one of the basic principles of human and collective service, centered on principles of not harming and not damaging, it has been able to show existence in Anatolia for a long time in this frame by putting forth a harmoniously edited economic system.
On the other hand, he draws attention with his emphasis on the ideal human and social issues in his works; we think that Bauman should be remembered when considering the socio-economic analyzes that Zygmunt Bauman, one of the most important sociologists of the last century, have put forward.
In this context, with this work, the socio-economic principles revealed by the Akhism organization about 800 years ago, the principles and solutions of Bauman’s socio-economic life in terms of today’s view; we aim to compare similarities and differences in terms of the lifestyle they refer to.
The data that will be taken as basis in the research process will be carried out through the data obtained from the Futubatnames and Zygmunt Bauman’s “
By studying, we will try to show the similarities and differences of Bauman’s approaches from the intellectuals of today’s modern world, the basic principles of the Akhism organization. Concepts such as capitalist economic system, wealth, production, business ethics, accumulation and social reflection of these concepts will be tried to be mutually expressed in two systems of thought.

Keywords: Akhism, Bauman, Wealth, Production, Business Ethics.

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Yıl: 2018
İlgili Dosyalar