GÜNEŞ DOĞUDAN YÜKSELİR: GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ AHLAKI ANLAYIŞINA YOL GÖSTERİCİ OLARAK AHİLİK SİSTEMİ

ÖZET

Günümüz dünyası, her geçen gün farklı boyutların eklenmesiyle birlikte karmaşıklığın ve kompleks sorunların etkisi, insanların tatminsizliği ve etik değerler ile ahlakı değerlere uygun olmayan davranışlarınvar olduğu bir dönem haline gelmiştir. Tüm bu sorunların etkisiyle gerek toplumsal, ge- rek aile dinamiklerinde ahlaki yapıya ilişkin değerlerde de zayıflamalar ve ahlaki yönden yozlaşma baş göstermeye başlamıştır. Toplumsal ahlaki değer kaybı ile oluşan bu sürecin etkileri çalışma hayatında da kendini göstermeye başlamıştır. Bu bağlamda toplumsal alanı düzenleyen “ahlak” kuralları ve özelde çalışma hayatını kapsayan “iş ahlakı” kavramlarının önemi daha da artmıştır. Bu minvalde, özellikle son dönemlerde artan bu değişimlere bağlı olarak yaşadığımız dönemden yaklaşık 1000 yıl önce Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’nın hemen tüm alanlarında yayılan ve bu coğrafyada yaşayanların sanat ve mesleki alanda yetişmelerini, ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan, var olan kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını, yardım ve dayanışma- yı öncelik olarak gören bir anlayış ile yaşadığı topluma yararlı ve ahlaklı birey yetiştirmeyi de önemli bir görev olarak gören “Ahilik” yapılanmasının günümüz çalışma hayatındaki ahlaki yapının yeniden yapılandırılması anlayışına önemli katkılar sağlayacağını söylemek mümkündür. Buradan hareketle günümüz çalışma hayatına yönelik yansımalarından biri olan iş ahlakı ve asırlar boyunca bu coğrafyada hâkimiyetini sürdüren Ahilik felsefesinin bir paradigma çerçevesinde değerlendirip, çalışmanın “Günümüz iş ahlakındaki bu değer kaybının yeniden yapılandırılabilmesi için geçmişte Ahilik felsefesinde önemli bir yer tutan iş ahlakı ilke ve uygulamalarına ihtiyaç vardır” şeklindeki savını derinlemesine yapılacak literatür taramasıyla doğrulamaya çalışmak bu çalışmanın temel amacıdır.

Anahtar kelimeler: İş Ahlakı, Ahilik, Çalışma Hayatı

 

THE SUN RISES FROM THE EAST: THE AHI SYSTEM AS A GUIDELINE TO THEBUSINESS ETHICS APPROACH OF TODAY’S PROFESSIONAL LIFE

 

ABSTRACT

Today’s world, through the addition of different dimensions over time, has become a world where complexity and complex problems, dissatisfaction, and behavior not complying with ethical and moral values are all ever present. With the effect of all of those problems, weakening in values in both the social and familial fields related to moral structure has started to occur as well as moral degeneration. The effects of this process, which begins with social moral value loss, have also started to show themselves in professional life. Thus the importance of the concepts of “moral” rules, which regulate the social field, and “professional ethics”, which specifically include professional life, have become even more important. In this context and because of the changes in recent years, it is possible to say that the “ahi” structure, which was widespread in the Middle East, Eastern Europe, and Caucasia approximately 1000 years before today and provided artistic and occupational education and moral improvement for people living in those regions as well as seeing raising individuals beneficial to the society and morally sound as an important mission through an approach that views the effective use of resources, help, and solidarity as priorities, would make important contributions to the restructuring of the moral structure of today’s professional life. The main aim of this study is to evaluate the ahi philosophy, which was prevalent in this region for centuries, and professional ethics, which is a reflection of those philosophies into today’s world, within the context of a paradigm and to try to confirm the hypothesis “There is need for the professional ethics principles and applications that were important parts of the ahi philosophy inthe past to restructure the value loss in professional ethics occur- ring today” through an in depth literaturereview.

 

Keywords: Professional ethics, Akhism community, professional life

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Müslüme AKYÜZ Doç. Dr. Kubilay ÖZYER
Sempozyum Adı: Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu
Yıl: 2018
İlgili Dosyalar