GÜLŞEHRÎ’NİN MANTIKU'T-TAYR'INDA YER ALAN FÜTÜVVETLE İLGİLİ MANZUMESİ

Bugünkü bilgilerimize göre XTV. asrın en eski şâirlerinden olan Gülşehrî, XIII. asrın sonunda ve XIV. asrın başında yaşamıştır. Kaynaklarda hayatına dair pek az bilgi olan Gülşehrî’nin 717/1317’de kaleme aldığı Mantıku 't-tayr'Aa. geçen bazı beyitlerden onun Kırşehir’de zaviye sahibi, müridi çok ve bütün şehir halkınca tanınan, evinde her gece sema yapılan, saygıyla eli öpülen meşhur bir şeyh olduğu öğrenilmektedir. Mutasavvıf bir şâir olan Gülşehrî, nazım tekniğine hâkim, dili ve aruz veznini iyi kullanan yüksek derecede bir sanatkârdır. Nitekim Gülşehrî hem döneminde hem de XV. asırda üstat olarak kabul edilmiş, birçok eserlerde adından saygıyla bahsedilmiştir.

Yazar: Ahmet KARTAL

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar