GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AHİLİKTE ZENAAT-SANAT VE TİCARET İLİŞKİLERİ

ÖZET

1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’ya akan nüfusun kısa sü­rede, Batı Anadolu ve sahil kısımları hariç, Anadolu’yu Türkleştirdiği bilinmektedir. Göçle birlikte, önemli ölçüde fikir, sanat ve ticaret adamı Anadolu ’nun çeşitli yerlerine yerleşmiştir. Başlangıçta, Alaiye, Konya, Larende, Ermenek vilayetlerinden oluşan Karaman sahasına hakim olan yaşama tarzıyla yerleşik hayata geçilmiştir. Ticari yollar üzerinde de bulunan bu bölgede ziraatin yanı sıra şehirler gelişmiştir. Bu bölge özellikle Ahiliğin geliştiği bölgedir.

Ahi Evran, halkın ekonomik durumunu iyileştirmek, meslek sahibi olmasını ve din sömürüsünden kurtulması için çalışmıştır, ilk önceleri debbağlık (dericilik, deri tabaklama) ve ona bağlı deri işçiliğiyle uğ­raşmaya başlayan, zamanla bütün iş ve sanat kollarıyla ilgilenir hale gelen Ahiler ticari hayatının düzenlenmesinde önemli görevler üst­lenmiştir.

Ahi Evran: ’’toplumun çeşitli sanat kollarını yürütenlere ihtiyacı ol­duğuna göre, bu sanatların her birini yürüten çok sayıda insanların belli bir yerde toplanmaları ve her birinin kendi sanatlarıyla meşgul olmaları sağlanmalıdır ki toplumun bütün ihtiyaçları görülebilsin” diyerek sanayi sitelerinin kurulmasına öncülük etmiştir.

Ahilik tahrip edici rekabet ve çatışmayı kontrol ederek, sosyal barış ve uyumu gerçekleştirir. Ahilik kurumu mistik bir yol, bir tarikat ol­maktan çok ekonomik yönden işleyen ve siyasal, askeri ve kültürel yön­leri de bulunan bir dünya düzenidir. Ahilik, sosyal hayat kadar eko­nomik hayatı da yönlendiren, günümüzde geçerliliğini koruyan, güzel bir sistem ve Türk toplumuna kazandırılmış bir kültürdür.

Bu araştırmanın amacı, geçmişten günümüze Ahilikte zenaat-sanat ve ticaret ilişkilerinin incelenmesine yönelik olup, betimsel bir araş­tırmadır.

ABSTRACT

It is known that population flowing to Anatolia turkicized Anatolia in a short time except West Anatolia and coastal regions. Upon migra­tion many traders, savants and craftsmen settled to various areas of Anatolia.

At first, with lifestyle dominant in Karaman field consisted from Alai- ye, Konya, Larende and Ermenak provinces, they became sedentary. In addition to agriculture, cities developed in this field placed also on trade ways. This region is especially the region where Turkish- Islamic Guild developed.

Ahi Evran worked in order to improve economic conditions of the public, to provide them having jobs and to save them from exploita­tion of religion. Members of a 

Turkish- Islamic Guild starting to deal with tanning yard (leather trade, tannery) and leather labor based on it at first, dealing all business and art fields in the course of time un­dertook important responsibilities to organize business life.

Ahi Evran pioneered establishing industrial estates by saying “public needs persons conducting various art fields, it must be provided that many people conducting each of these arts come together at some point and each of them deal with his own art, in this way all requirements of the public can be met”.

Turkish- Islamic Guild performs social peace and adaptation by cont­rolling destructive competitions and conflicts. The society of Turkish- Islamic Guild is a world order acting economic mission and having also politic, military and cultural aspects rather than a mystical way, a cult. Turkish- Islamic Guild is a system directing economic life and also social life, standing today and a culture submitted to Turkish so­ciety.

The purpose of this research is to analyze craft- art and trade relations in Turkish- Islamic Guild from past to present and the research is a descriptive research.

Yazar: Fatma ÖZTÜRK -Özlem KAYA - Seda GEDİK

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar