GAGAUZ HALK KÜLTÜRÜNDE YER ALAN MESLEK ADLARI VE KULLANIMI

Ahilik, araştırmacılar tarafından genel bir ifade ile “XIII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar Anadolu'daki esnaf, sanatkârlar ve meslek sahipleri birliklerine verilen addır.” şeklinde tanımlanmaktadır. Ahilik bir esnâf teşkilâtı olarak mı doğmuştur yoksa esnaf ve sûfiler içinde doğup geliştiği için mi bir esnaf teşkilatı olarak kabul görmüştür? Ahiliğin futüvvetle olan ilgisi nedir? Ahilik, Anadolu’da doğan Türklere özgü bir kurum mudur? Ahilik fütüvvet kurumunun içinden mi doğmuştur? Ahilik futüvvetçiliğin halk arasındaki yaygın şekli midir? Bütün bu sorular günümüzde de bilim adamlarını ve araştırmacıları meşgul etmekte ve tartışılmaktadır.

Ahiliği bir hayat tarzı, düşünce ve öğretiler sistemi, ahi birliklerini de bir sivil toplum kuruluşu olarak ele alıp, ahiliğin toplumda üstlendiği rolü yani işlevlerini ortaya koymanın yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Yazar: Rabia UÇKUN

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar