FÜTÜVVETNAMELERE GÖRE AHÎLÎK GELENEĞİNDE HADÎS KÜLTÜRÜ

ÖZET

Her kültür bir yönüyle kendim var eden kutsal değerleriyle şekillen­miştir. Özellikle kendisini Islâm kültürü içinde olduğunu belirten bir kültürün onun ana kaynaklarından bağımsız hareket etmesi ve onla­ra kayıtsız kalması düşünülemez. Bu durum Ahilik için de geçerlidir. Ahilik geleneği ve kültürü dikkatlice incelendiğinde bu kültürü oluş­turan esasların bir kısmının dinin ana kaynaklarına (Kuran ve ha­dise) dayandığı görülecektir. Kültürümüzün önemli sivil toplum ku­ramlarından olan Ahiliğin temel kaynakları niteliğindeki Fütüvvet- nameleri bu yönüyle şekillendiren pek çok unsur bulunmaktadır. Fü- tüvvetnameleri şekillendiren unsurlar içerisinde Hz. Peygamber’in hadisleri de önemli yer tutar. Hadisler Ahilik geleneğinde ahlâkî gü­zellikleri benimsetme, fazilet ve meziyet yollarını öğretme açısından önemli olmuştur. Ahilik geleneğinde pek çok Fütüvvetname yazılmış­tır. Bu tür eserler arasında yer alan Muhammed b. Alaaddin el- Hüseyni er-Radavînin Fütüvvetnâme-i Kebîr (Miftâhu’d-Dekâik ve Beyânı Ehli Hakâik) adlı eseri pek çok hadise yer vermekle birlikte bilhassa Hz. Peygamber (s.a) ve hadis kültürüyle ilgili önemli bilgilere yer verildiği görülür. Tebliğimizde de biz eserin hadis kültürü bakı­mından durumunu inceleyeceğiz. Bu, sünnet/hadisin topluma yansı­masını, toplumsal değişimde ve insan eğitimindeki rolünü bilmek açı­sından önemlidir.

ABSTRACT

Every Culture was formed with values of sacred that it was existed with in one respect. Especially, the Culture stated that it was in the Is­lamic Culture. It was not thought that moving independent from its fundamental sources and indifferent towards their. This situation is the same as quality of an Akhi. When it was examinated carefully the tradition and Culture of the quality of an Akhi. The some of essences that it was being this Culture, it will be seen that Works of this Reli­gion (Qur’ân and Hadith). The Hadith of Prophet (Peace be Upon Him), occupy important place in the elements that it was formed Fu- tuwanamaS. The Hadith is very important from perspective of “to appropriate to oneself of goodness of ethical, to teach ways of virtue and excellence in the Tradition of the quality of an Akhi. It had been written many of Futuwanamas in the Tradition of the quality of an Akhi. There is a work between these works of’Futuvvetnâme4 Kebir (Miftâhu ’d-Daqâiq wa Bayâni Ahli Haqâiq) ”, Written by Muham­mad b. Al draddln al-Husayni ar-RadawI). This work contains many hadiths. Particularly, It contains important knowledges of the Prophet (Peace be Upon Him) and Culture of The Hadith. In our paper, we examine this futuwaname’s situation from viewpoint of Culture of the Hadith. Because, it is important that knowing from point of view the Hadith’s reflecting to the community, the role of the Hadith in the educaiton of man and modification of social.

Yazar: Ahmet YILDIRIM

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar