FÜTÜVVETNAMELERDE NÜBÜVVET ANLAYIŞI

DEF IN FUTUWWATNAMAHS UNDESRTANDING PROPHETHOOD

Özet
Ahilik, XIII. yy’da Abbasi halifesi en-Nasır Li-dinillah tarafından kurulan
Fütüvvet Teşkilatının Türklere has özelliklerle bezenip bir esnaf ve
sanatkârlar teşkilatı haline dönüşmüş ve yepyeni bir forma bürünmüş şeklidir.
Asıl önemlisi ise, bütün bu teşkilata mensup kimselerin dini-manevi ihtiyaçlarına
müspet cevap veren bir inanç ve tasavvuf hareketidir. Kelam ilmine
göre nübüvvet, inanç esaslarından birisidir. İslam inanç esasları açısından
nübüvvet kurumsal bir yapıdır. Bütün peygamberler bu yapının birer parçalarıdır.
Fütüvvetnamelerde başta Hz. Muhammed olmak üzere bazı peygamberlere
yer verilmiştir. Fütüvvetin kaynağı Allah’a dayandırıldığında O’nun
elçisi peygamberler de fütüvvet sisteminde ayrıcalıklı bir konuma sahiptirler.
Fütüvvetnamelere göre fütüvvet, Hz. Âdem ile başlamış ve peygamberler
silsilesiyle Hz. Muhammed’e kadar ulaşmıştır. Öyle ki ahinin icazet aldığı
ahiler silsilesi bir peygambere dayandırılmak zorundadır. Yine bir esnaf ve
sanatkârlar topluluğu olan Ahiliğin bu özelliği her peygamberin bir mesleği
olmasından ileri gelir. Ahiliğin nübüvvet anlayışının tespitinde Fütüvvetnameler
büyük önem arz etmektedir. Çünkü fütüvvet peygamberlerden kalma
bir ahlak yoludur. Çalışmamızda Fütüvvetnamelerden yola çıkarak Ahiliğin
nübüvvet (peygamberlik) anlayışı ortaya konulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Fütüvvetname, Ahilik, Nübüvvet, Peygamber, İtikat.

Abstract
Ahi-order is a new form of Futuvva Organisation which has turned
into a craftman’s organisation that founded by Abbasid Khalif An-Nasır
Li-dinillah in the XIII. century with features peculiar to Turks. The most important
one is the belief and mystic movement that respond positively to the
religious-spiritual needs of all the members of this organization. According
to theology prophethood is one of the faiths.In terms of the principles of
Islamic belief, prophecy is an institutional structure. All the prophets These
pieces are part of this structure. Some prophets, especially Hz. Mohammed,
werw included in futuwwatnamahs. When the source of the futurology is
based on God, the prophets of the Messenger of Him also have a privileged
position in the system of futuch. According to futuwwatnamahs, futuwwah
began with Hz. Adem and with the range prophets reached up to Hz.
Muhammed. However, the members of Ahi-order range which a member
of Ahi-order takes ratification has to depend on a prophet. Nevertheless,
this feature of ahi-order that is a craftsman and artisan organisation stems
from every prophet’s having a job. Futuwwatnamahs provide invaluable
sources to identify of undesrtanding prophethood of the Akhi organization.
Because It is a way of morality from the Prophet. In this study, will be revealed
based on futuwwatnamahs, undesrtanding prophethood of the Akhi
organization will be uncovered.

Keywords: Futuwwatnamah, Akhi, Prophethood, Prophet, Belief.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÖZLUYURT

Yıl: 2017
İlgili Dosyalar