FÜTÜVVET-NÂMELER VE AHÎLİK -Burgâzî Fütüvvet-nâmesine Göre-

Özellikle XIII. yüzyıldan başlayarak; fütüvvet ve ahî teşkilâtı çerçevesinde söz konusu edilen ve meslekî nitelikteki nizam-nâmeleri ifade eden fütüvvet-nâmelerin kaynağı tasavvufî eserlerde yer alan fütüvvete dair konular ya da konuyla ilgili risaleler olduktan bilinmektedir. Biz bunlardan ağırlıklı olarak IX-XIII. yüzyıllarda yazılmış olan sûfî fütüvvet-nâmeler değil, daha çok fütüvvetin teşkilatlanmasından sonra (XIII-XIV. yüzyıllar) kaleme alman fütüvvet- nâmeler üzerinde duracağız. Bunlar da; değerli ilim adamı ve araştırıcı Prof Dr. Ahmet Yaşar Ocak’m haklı tasnifinde görüldüğü gibi iki ayrı tür olarak ele alınmaktadır: 1- Fütüvvet Teşkilâtına Ait Fütüvvet-nâmeler (XIII-XIV. yüzyıllar) 2- Ahî Loncaları Fütüvvet-nâmeleri (XIII- XVI.yüzyıllar)

Yazar: Mehmet ŞEKER

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar