TREN

Veritabanı

FİLİSTİNLİ YAZAR GASSÂN KENEFÂNÎ’NİN ROMANLARINDA AHİLİK (AHİLİĞİN YENİDEN DOĞUŞU)

THE BROTHERHOOD (AHILIK) IN THE PALESTINIAN AUTHOR GASSAN KENEFANI’S ROMANS (REBIRTH OF BROTHERHOOD)

Özet

Filistin meselesi, biraz karışık bir konudur. Son dönem en büyük Filistin yazarlarından biri olan Gassân Kenefânî, bunca karışıklığın içerisinde benim gördüğüm en güçlü ve en sâfî sestir. İşte onun romanlarında, hem Araplarda hem de bizde görülen insanlar arasında yeni tohumların ekildiğini görmekteyiz. Filistinlilerde, kayıp yıllarını ve kayıp asrını yaşamaktadırlar. Eskiye yani kardeşliğin, işbirliğinin muntazam olduğu eski tarihlerini, yani birlikte olduğumuz o eski günleri aramaktadırlar. Gassân, halkı ile kendisi arasındaki o tarihten gelen ve bir millet olma ruhu olarak nitelendirilen güçlü bağı gördü. Filistinliler kendi aralarındaki kopması mümkün olmayan bir bağı fark etti ve bunun adını Kadiyyetu Filisstin olarak tanımladı. Gassân Kenefânî, halkının özünde var olan birlik ruhunu önceden görmüş, halkının yakın bir gelecekte başaracağı şeyler hususunda önsezilerini romanlarında dile getirmiştir. İleri görüşlülüğü ile bu başarı- lardan bahsetmiştir. Filistin çocuk ve gençlerinin deneyimlerini, yakından takip etmiştir. Halkı tahminimizin ötesinde acı tecrübeler yaşamaya maruz bırakıldığı bir zamanda kendisini, bütün bu zor şartlarının içinde buldu. Fakat geleceğe olan kuvvetli inancından ve kehanetinden dolayı halkının başına gelenleri, ümit dolu ifadelerle kaleme dökmeyi başardı. Halkına büyük saygısı vardı. Onlara güveni tamdı. Bundan dolayı devamlı bir şekilde, halkının kendisinden daha büyük olduğunu söylerdi. Biz, halkına saygısını hayatında ve eserlerinde çeşitli şekillerde görebiliyoruz.

Anahtar Sözcükler: Filistin Davası, Gassân Kenefânî, Filistin, Roman.

Abstract

The Palestinian issue is some a mixed subject. Gassan Kenefani, one of the greatest Palestinian authors of the last period, is the strongest and most abundant sound that I see in the confusion. In his novels, brotherhood between Palestinians have been portrayed. These fraternal elements that are described in his novels are similar to the ahilik organizations in our history. Since the Palestinians lost their homes, they have been living the lost years and the lost years. Palestinians are looking for the old history of co-operation, that old coherence that we are together with. Gassan saw the strong link between his people and himself, which came from that date and was described as ahilik. He recognized a tangible link between them, and described it as cooperation between classes with a distinctness, a different division of labor. Gassân Kenefani has foreseen the spirit of goodness and brotherhood that exists in the heart of his people and has expressed in his novels the preoccupation of things that his people will succeed in the near future. He talked about these achievements with his forward vision. He closely followed the experiences of Palestinian children and young people.
When his people were exposed to painful experiences beyond our predictions, he found himself in all these difficult conditions. Because of the strong belief in the future and the prophecy, he succeeded in raising the expec- tations of his people, the hopeful statements. He had great respect in his people. He trusted them. He therefore constantly said that his people were bigger than himself. We can see respect for his people in various forms in his life and his works.

Keywords: Kadiyya Palestine, Gassân Kanafani, Palestine, Roman.

Yazar: Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

Yıl: 2018
İlgili Dosyalar