ESKİ ARAP ŞİİRLERİNDE VE GÜNÜMÜZDE FÜTÜVVET

THE YOUTH (FUTUVAA) IN OLD ARABIC POETRY

Özet
Fütüvvet kavramı Arapça bir kelimedir. “Gençlik, delikanlılık, cömertlik,
yiğitlik” anlamlarına gelmektedir. Fütüvvet denilince insanı toplum
içerisinde iyi ve güzel olarak anılmasına yol açan bütün özellikler
anlaşılır. Buna Araplarda “el-Fedâilu’n-Nefsiyye (Nefsî Faziletler)” denilir.
Her aile evladının bu özelliklerde olmasını ister. Bu kavram, Cahiliye
döneminde iyi ve güzel olan bütün hasletleri anlamlarında kullanılmıştır1.
Aynı anlamlar İslami devirde de geçerliliğini korumuştur. Yani mana bakımından
herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Genç Müslümanların şahsiyeti
olarak fütüvvet şuuru daha da geliştirilmiştir. Bizim toplumumuzda fütüvvetin
“Ahilik-kardeşlik” şeklinde kurumsallaştığını görmekteyiz. Biz bu
çalışmamızda, fütüvvet kelimesinin Eski Arap şiirindeki kullanımlarını ele
alacak ve bu birikimin sonraki dönemlere tesiri üzerinde duracağız. Sonra
da son dönem Arap eserlerinde fütüvvetin yansımalarını, bu kavram üzerindeki
müstakil çalışmaları tanıtacağız. En sonunda da bizdeki fütüvvet
anlayışı ile Arap âlemindeki fütüvvet anlayışını karşılaştırma yapacağız.
Anahtar Sözcükler: Fütüvvet, Ahilik, Eski Arap Şiiri.
Abstract
The concept of “futuvva” is an Arabic word. It means “youth, youth,
generosity, valor.” The futuvva means that all the features that lead to the
good and beautiful mention of human beings in society. They are called
“al-Fedâilu-Nafsiyya “(the personal superior qualities)” in Arabs. Every
family wants your child to have these qualities. This concept has been used
in the Cahiliyya the meaning of all good and beautiful things. The same
meanings were maintained in the Islamic period. In other words, the meanings
of futuvva has not been changed in meaning and this mean is further
developed. In our society, we see that futuvvat is institutionalized as “Ahilik-
kardeşlik”. In this work, we will discuss the use of the word futuvva in
the Old Arabic poetry and we will emphasize the influence of this accumulation
in later periods. Then we will introduce the reflections of futuvva in
the recent Arab works and the independent studies on this concept. In the
end we will compare the understanding of futuch and the concept of futuch
in the Arab world.
Keywords: Futuvva, The Old Arabic Poetry, Youth.

Yazar: Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

Yıl: 2017
İlgili Dosyalar