ERZURUM’DA BİR AHÎ: EL-FETÂ AHÎ TOMAN

AN AKHI IN ERZURUM: EL-FETA AHI TOMAN

Özet

Ünlü seyyah İbn Battuta, Erzurum’a geldiğinde el-Fetâ Ahî Toman’ın zaviyesinde misafir olarak kaldığından bahseder. Erzurum’un batısındaki Tebrizcik köyünde bulunan ve 661/1262 tarihinde ölen Ahî Mehmed b. Abdurrahman’in mezar taşından, Erzurum’da 13. asrın ilk yarısında ahilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna göre ahîlik, Ibn Battuta’nın geldiği
14. asırdan önce Erzurum’da faaliyet göstermeye başlamış olan bir esnaf teşkilatıdır.
İlhanlılar döneminde de Erzurum ve çevresi (Kafkaslar, İran’ın bir bölümü, Doğu ve Orta Anadolu) ciddi bir medeniyet ve ticaret merkezi olma konumunu devam ettirmiştir. Böylece bahsi geçen bölge ve Erzurum, erken dönemlerden itibaren başlayan iktisadî gelişmesini devam ettirmiştir.
Bu canlı iktisadî hayatın bir tezahürü olarak bölgede Ahîlığin de varlık gösterdiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Erzurum, Ahi, El-Fetâ Ahî Toman.

Abstract

Ibn Battuta, a famous traveler, states that he stayed in Sufi Lodge of el-Fetâ Ahî Toman when he visited Erzurum. It can be understood from the epitaph of Akhi Mehmed b. Abdurrahman, lived in Tebrizcik village of Erzurum and died in 661/1262 that Akhism was in Erzurum for the first half of the 13th century. Therefore Akhism is a guild system which began to operate before 14th century when Ibn Battuta came to Erzurum.
Erzurum and around the area (Caucasus, some part of Iran, Eastern and Central Anatolia) kept also being a significant center of civilization and trade in the period of Ilkhanate. Therefore Erzurum and the area continued its economic development as of early period.
It can be easily understood from the developed economic life that Akhism was existed in the region.

Keywords: Erzurum, Akhi, el-Feta Ahi Toman.

Yazar: Prof. Dr. Rıza SAVAŞ

Yıl: 2018
İlgili Dosyalar