DİNLERDE ÇALIŞMA HAYATI VE TEŞKİLATLAR

ÖZET

Dinler gelmiş oldukları toplumlarda insan hayatının şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır. İnsanların ilişkilerine yönelik tutum ve davranışlarda yönlendirici olan dinler maalesef toplumlann kültürel yapılarındaki farklılıklar, bölgesel ve coğrafi şartlar, yönetimlerin ta­kındığı siyasi tutum ve davranışlardaki değişik uygulamalar sebebiyle dünya hayatına ve insana farklı bakışlar sergilemişlerdir.

Dünyaya ve insanın çalışma hayatına olumlu bakan ve bunu daima teşvik ederek iş ve meslek yaşantısının gelişmesini teşvik eden anlayış­lara sahip olan Yahudilik ve Zerdüştilik gibi dinler yanında, dünya hayatının kötü olduğunu, insanın dünyaya meyletmeden, dünyevi ar­zulardan uzak bir yaşantı ile hayatını şekillendirmesi ve kurtuluşu bu şekilde elde etmesi gerektiğini, çalışarak elde edilecek her şeyin insan hayatını karartacağı, fakirliğin esas alınması gibi düşüncelerin hakim olduğu Budizm ve Hristiyanlık gibi dinlerde vardır.

İslamiyet ise insanın bu dünyadaki yaşamı için çalışması, bir meslek ile hayatım kazanması ve inancı doğrultusunda hayatını şekillendir­mesini, aynı zamanda yaptığı işin vereceği sonuçlarla insanlara fayda­lı olmasını bu şekilde kurtuluşun da elde edilebileceğini ifade etmek­tedir.

İslam toplumunda bu anlayış ve yaşam tarzının en mükemmel şekilde çalışma hayatında ve mesleklerde uygulandığı, bunun yanında iş ha­yatındaki şahısların inançları ile bütünleşmelerinin sağlandığı en önemli teşkilat Ahiliktir.

ABSTRACT

Religions played important roles in shaping life within the societies in which they appeared and flourished. Religions, guiding and directing men’s individual and social behaviors and attitudes, alas produced discrepant worldviews due to various reasons such as the differences in societies’ cultural nature, in regional and geographical conditions, and in political behaviors and attitudes adopted by political authorities, etc.

Along with such religions as Judaism and Zoroastrianism which had a positive attitude to the world and business life, encouraging man in his business and working life, there are some other religions like Bud­dhism and Christianity which regard the world as evil and find man’s salvation in an ascetic life and retreat from the world and worldly de­sires, considering anything attained through labor as darkening man’s 

life and in return seeing a voluntary poverty as the source and princi­ple of every merit.

On the other hand, Islam preaches that man should work and labor for his life in this world, make his livelihood through a job and shape his life according to his belief as well as benefit other people with the products of his labor, finding salvation in such an active life.

Ahilik, i.e., the guild of Muslim craftsmen and merchants in Anato­lia, is one of the best Islamic organizations in terms that this Islamic conception of an active life is applied in business life and professions, work and belief being incorporated into one’s profession.

Yazar: Ahmet ARAS

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar