DANÎŞMEND OĞULLARI DÖNEMİNDE BİLİM VE AHİLİĞİN KURULUŞUNA ETKİSİ

ÖZET

Türk Kültür ve Medeniyeti’nin en fazla ilgi uyandıran kuruluşu olan Ahilik, Türkiye Selçukluları döneminde 34. Abbasî Halifesi en-Nasır li Dinillah’ın kurduğu Fütuvvet Teşkilâtı’na üye olan Anadolu’daki Türkmen esnaf ve sa­natkârların Ahi Evren Hece Nasiru’d-din Mahmud ve arkadaşlarının yönlen­dirmeleri doğrultusunda örgütlenmeleri sonucunda kurulmuş ve gelişmiş bir teşkilâttır. Kendilerine Ahi denilen bu teşkilât üyeleri toplumdaki erkek birey­lerden müteşekkildir. O dönemde Türkmen esnaf ve sanatkâr hanımlar da Ahi­liğin kadınlar kolu olan Baciyân-i Rûm (Anadolu Bacıları) adı verilen örgütü kurmuşlardır. Türkiye Selçukluları zamanında Anadolu’da meydana gelen sos­yal, siyasî, İlmî dinî ve ekonomik şardar böyle bir halk örgütünün oluşmasına ve gelişmesine vesile olmuştur.

Yazar: Prof. Dr. Mikâil BAYRAM
Sempozyum Adı: 2. Uluslarası Ahilik Sempozyumu
Yıl: 2012
İlgili Dosyalar