CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ERZURUM’DA AHİLİĞE DAYALI ESNAF TEŞKİLATI

ÖZET

Ortaçağda geleneksel iktisadi anlayışın en yoğun olarak yaşandığı şe­hirlerden biri olan Erzurumdaki esnaf teşkilatı, Anadolu’da ahiliğin örgütlendiği ilk zamanlardan beri bu yapıyla haşır neşir olmuştur. Özü ahiliğe dayanan esnaf teşkilatları, Anadolu’nun birçok şehrinde XVII. Yüzyıla kadar etkin bir şekilde varlığını devam ettirirken, bu yüzyıldan sonra özelliğini kaybetmeye başlamıştır. Erzurum’daki es­naf teşkilatı Anadolu’da ahiliğin merkezi olarak kabul edilen Kırşehir ile yakın ilişkisini XX. yüzyılın başlarına kadar devam ettirmiştir. Erzurum’da Tabaklar Şeyhi olan ve Kırşehir’deki pirin vekili olarak kabul edilen Arif Efendinin 1929’da verdiği bilgiler, Kırşehir’deki pirin son zamanlara kadar her yıl Erzurum ’a gittiğini ve esnaf tara­fından 3 gün ağırlandığını göstermektedir.

Yukarıda kısaca aktarılan bilgiler, Erzurum şehrinin, yüzyıllar bo­yunca yaşanan büyük değişim ve dönüşüme rağmen, ahiliğe dayalı teşkilat yapısını XX. yüzyıla kadar devam ettirdiğini göstermektedir.

ABSTRACT

Erzurum, one of the cities that traditional economic concept existed rigorously in the Middle Ages, had trades union established close rela­tions with the Ahi association. The trades unions coordinated with Ahi association languished largelyafter the XVIIth century in many of the cities in Anatolia. The trades union in Erzurum continued close relationship with Ahi assocation in Kir-ehir up to XXth century. ‘The information given by Arif Efendi, Tabaklar şeyhi in Erzurum and as­signee of the elder (pir) in Kirşehir, shows that the elder in Kirşehir went to Erzurum annually and sojourned in the city during three days in the old days.

The information mentioned above, trades union close relative with Ahi association in Erzurum contiuned its actuality up to XXth century in spite of big permutation and transformation in centuries.

Yazar: Murat KÜÇÜKUĞURLU

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar