TREN

Veritabanı

CİMRİ VAK’ÂSI (1277) VE PAYİTAHT KONYA’NIN AHİLER TARAFINDAN SAVUNULMASI

CIMRI REBELLION (1277) AND THE CAPITAL KONYA DEFENSE BY TRADESMEN

Özet

Türk tarihi açısından önemli bir yeri olan Cimri Vak’âsı (1277), Kösedağ Savaşı (3 Temmuz 1243) sonrası Moğol sömürüsü haline gelen Türkiye’nin vahim durumunun bir sonucudur. Bu olay neticesinde tepkilerden biri olarak arz eden Türkçenin Selçuklu Dîvân’ının resmî dili olarak kabul görmesidir. Ayrıca bu vak’â sonrası payitaht Konya Türkmenler tarafından sömürülmüştür. Bu duruma tepkisiz kalmayan ahiler Konya’yı başarılı şekilde müdafaa etmişlerdir.
Bu çalışmamızda ahilerin Konya müdafaasının kaderine etki etmesi yönü incelenmektedir. Bizde IV. Uluslararası Ahilik Sempozyumuna “Cimri Vak’âsı (1277) Ve Payitaht Konya’nın Ahiler Tarafından Savunulması” adlı bildirimizi sunacağız.

Anahtar Sözcükler: Ahiler, Konya, Cimri Vak’âsı, Moğollar, Türkiye Selçukluları.

Abstract

Cimri Rebellion (1277) has an important place in terms of Turkish history. After Kösedağ War (July 3, 1243), Turkey has entered the dominion of the Mongols. After this, a reaction took place. After this reaction, the Turkish Divan became official language. After Cimriii Rebellion Konya was raided by Turkmens. The shopkeepers who saw it saved Konya.
In this study, it is investigated that tradesmen save Konya. This symposium will be attended by “ Cimri Rebellion (1277) And The Capital Konya Defense By Tradesmen” declaration.

Keywords: Akhism, Konya, Cimri Rebellion, Mongols, Turkey Seljuks

Yazar: Mazlum Şahin DEMİR

Yıl: 2018
İlgili Dosyalar