CAHİLİYE VE İSLAMİ DÖNEMDE FÜTÜVVET

FUTTUWAT BETWEEN PRE-ISLAM ERA (JAHELIA) AND ISLAM

Özet
Hayatta olan diğer şeyler gibi kelimeler doğar ve gelişir. Fütüvvet
kelimesini ele aldığımız, Cahiliye ve İslami dönemlerdeki gelişmelerini incelediğimiz
zaman bunu daha iyi bir şekilde görebiliriz. Fütüvvet: “Güçlü
genç” anlamına gelmektedir. Zamanla onun manasına birtakım yeni manalar
da katılmıştır. Ancak Cahiliye toplumunda özel bir gençlik grubu için
fütüvvet kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Fütüvvet denilen gençlik grubunu,
Cahiliye devrinde diğer bir gençlik yapılanması olan gruptan ayıran
birtakım hususiyetler vardır. O ikinci gurup da es-Sa’âlîk (serseriler,
eyyamcılar, dilenciler)’dir.
İslami dönemde bu iki kelimenin manalarında birtakım değişmeler
görülmüştür. İki sosyal sınıf arasındaki farklar daha da büyümüştür, diğer
insanların dikkatlerini daha da üzerlerine çekmiştir.
İslamiyet Arap toplumuna, daha sonra İslam toplumuna onları diğer
toplumlardan ayıran birçok yeni özellikler katmıştır. İslamiyet orijinal bir
İslam medeniyeti vücuda getirmiştir. Bunların başında sosyal teşkilatlanmalar
yer alır. Bu sosyal teşkilatlardan birisi bizim şu anki konumuzu
oluşturur. O da Cahiliye ve İslami devirdeki Fütüvvet ve onda gözlemlenen
gelişmelerdir.
Bildirimizde Fütüvvet kelimesinin Cahiliye devrindeki anlamını, o
kelimeyle bağlantılı olarak fütüvvet denilen bir gençlik yapılanmasının ortaya
çıkışını, fütüvvet gençliğinin doğuşunu, onu diğer toplumsal sınıflardan
ayıran özellikleri, bu sınıfın oluşmasında İslamiyet’in tesirini, sınıfın
özelliklerini, Sûfî ortamlarda fütüvvet gençliğinin ortam bulmasını, Abbasî
Halifesi en-Nâsır Li-Dînillah (öl. 622 h)’i bu sınıfı siyasi ve sosyal yapı
içerisinde teşkilatlandırmaya zorlayan sebepleri ele alacağız.
Anahtar Sözcükler: Fütüvvett, İslam Öncesi, İslam.
Abstract
There is no doubt that the vocabularies in the language arise and develop
through the ages of history like all things in life do. Those who follow
the emergence and the evolution of the word Futtuwat between the pre-
Islamic and Islamic times reassure to that. The word Futtuwat basically
means the young youth. Then other characters are attached to it, which
made it applicable to a special category of young people in the pre-Islamic
society. The meaning differed clearly from a second category that emerged
in the pre-Islamic society, namely the Sa’alik.

In the Islamic era, the meaning of the two words evolved, making the
distinction between the two of them and the social groups noticeable, and
the difference between them became large.
Islam enriched the Arab society, and then the Islamic society with
many qualities that made it distinct from the other societies that clearly
made up it. it could create an Islamic civilization, distinguished in many of
its manifestations, some of which are the social formations, which are the
focal point of this research: The Futtuwat and its evolution between pre-
Islam era (Jahelia) and Islam.
In this research, I will talk about the meaning of the Futtuwat in the
pre-Islamic era, the emergence of the class fot Futtuwat towa, what distinguished
it from other groups of society, and then the impact of Islam on
restructuring this category, determining its characterizations and development
in the Sufi framework, and then the reasons that prompted Abbasid
caliph Al-Nasser Ledeenallah (622 H) to reshape this category and organize
it within a special social and political framework.
Keywords: Futtuwat, Pre-Islamic, Islam.

Yazar: Prof. Dr. İhsan ED-DİK

Yıl: 2017
İlgili Dosyalar