BİR CİVANMERD EBÜ’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ VE “RİSÂLE DER TARÎK-İ EDHEMİYYE VE KULÂH-İ ÇÂR TERK” ADLI RİSALESİ

Fütüvvet, İslam Dünyası’ndaki Kahramanlık, yiğitlik ve cömertlik ülküsünün adıdır. Şövalyelik nasıl ortaçağ Avrupa’sına ait bir kahramanlık ve yiğitlik ülküsü ise, Fütüvvet de Ortaçağ İslam dünyasına ve İslam milletlerine ait kahramanlık, yiğitlik ve cömertlik ülküsüdür. Araplar, İslam’dan önce kültürlerinde mevcut olan Fütüvvvet anlayışını İslam’dan sonrada İslami değerlerle geliştirerek devam ettirmişler ve İslamiyet’le birlikte İslam dünyasına yaymışlardır. İranlIlarda kendi kültürlerinde mevcut olan ve “Cevan-merdi, CivanmercF denilen kahramanlık ve yiğitlik ülküsünü İslami değerlerle geliştirerek yaşatmışlardır.

Yazar: Cem TÜYSÜZ

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar