BİR AHİ OLARAK EBÛ HANÎFE

EBÛ HANİFE AS A MEMBER OF AHİ-COMMUNITY

Özet
Temelleri ilk İslamî dönemlerde atılan Ahilik, kötülükle mücadele etmeyi
temel ilke olarak seçen önemli bir iyilik hareketidir. Ahilik adlı sivil
toplum kuruluşuna mensup kişiler, makam ve servet peşinde koşmayan
cömert insanlardır. Doğruluğu temel ilke olarak kabul eden Ahiler, İslam
kardeşliğini, sosyal hayata yansıtmışlardır. Hanefî mezhebinin kurucusu
İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe, Ahiliğin ilk bilgeleri arasında gösterilebilecek
önemli bir şahsiyettir. Numan b. Sâbit (İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe d. Kûfe h.
80 / m. 699-ö. Bağdat h. 150 / m. 767), hayatı boyunca bir makama talip olmamış
ve aksine daima makamlar ona talip olmuştur. Daima devlet adamlarına
hakkı tavsiye eden İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe, hayatının elli yılını
Emevi Devleti, on sekiz yılını da Abbasi Devleti döneminde yaşamıştır. Asıl
adı Numan b. Sȃbit olan Ebû Hanîfe’nin atalarının, Horasan’dan Kȗfe’ye
göç ettikleri rivayet edilir. Asıl mesleği ve geçim vesilesi kumaş tüccarlığı
olan Numan b. Sȃbit İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe, çok iyi bir tahsil görmüştür.
İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe gibi inanç ve ibadet hayatımızın rehber şahsiyetlerinin
her yönüyle çok iyi bilinmesi ve örnek alınması gerekmektedir.
İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe’nin hayatında öne çıkan bazı önemli hatıralar,
onun Ahilik hareketi açısından da önemli bir şahsiyet olduğunu gösterir.
Bu sunumda, Numan b. Sȃbit İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe ilgili Ahilik bağlamında
bazı görüş ve düşüncelerimizi açıklamaya çalışacağız.

Anahtar Sözcükler: Ahilik, Nu’man b. Sâbit, İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe.

Absract
Ahi-Community, founded in the first Islamic periods, is an important
goodness movement adopting the struggle with the evil as its main principle.
People belonging to Ahi-Community, a non-governmental organization,
are generous souls who don’t seek after a rank or fortune. Members of
this Turkish-Islamic guild made a point of righteousness and reflected the
Islamic fellowship on the social life. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe, founder
of the Hanafi sect, who can be shown among one of the first scholars of
Ahi-Community is an important figure in this context. İmâm-ı A’zam Ebû
Hanîfe (699-767) Numan b. Sâbit) had never sought for a rank but ranks
always sought after him. Lived fifty years in Umayyad Dynasty and eighteen
years in Abbasid State, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe had always given fair
advices to statesman. It’s reported that his ancestors migrated from Kufe
to Khorasan. Numan b. Sȃbit İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe whose principal
profession and means of living was cloth trading had very good education.
It is necessary that guide figures in our religious life like İmâm-ı Azam
Ebû Hanîfe should be known in every aspect and held up as an example.
Some outstanding reminiscences in İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe’s life show his significance to Ahi-Community. In this presentation, Numan b. Sȃbit
İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe in the context of his thoughts on Ahi- Community
is examined.

Keywords: Ahilik, Nu’man b. Sâbit, İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe.

Yazar: Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ

Yıl: 2017
İlgili Dosyalar