BİR AHÎ İCÂZETNÂMESİ ÜZERİNE

ÖZET

Ahilik üzerine yapılan çalışmalar önemli bir yeküne ulaşmıştır. An­cak halen Ahiler ve Ahilik hakkında karanlıkta kalan çok husus var­dır. Özellikle Ahilerin sosyal-dini yapısı ve örgütlenme biçimi net ola­rak bilinmemektedir. Ayrıca Ahiliğin Fütüvvet ile ilişkisi de yeterince bilinmemektedir. Bu durum şüphesiz kaynak azlığından kaynaklan­maktadır. Ahilik araştırmalarında -bir iki istisna hariç- gözden ka­çan önemli bir kaynak grubu “Ahi icâzetnâmeleri” ve “Ahi Şecerena- melerı’dir. Henüz çok azı tespit edilebilmiş olan bu belgeler, Ahilerin inançları, tarikat yapılanmaları ve manevi örgütlenmeleri gibi husus­larda birinci elden çok değerli bilgiler barındırmaktadır. Bu tebliğ, söz konusu belge grubundan bir Ahi icazetnamesine yoğunlaşarak, bu tür belgelerin Ahilik tarihi bakımından ne gibi bilgiler sağlayabilece­ğini tartışmaktadır.

 

ABSTRACT

Studies on Akhi tradition reached to a considerable volume. However, many points about akhis and akhi tradition are still in shadow. Parti­cularly, our knowledge on the socio-religious structure and organiza­tion of akhis is still meagre. Moreover, the relationship between akhi and futuvvet tradition is yet to be clarified. No doubt, the primary rea­son of this situation is lack of sources. A source group which escaped at­tention of scholars is akhi spiritual diplomes and akhi pedigrees. These documents, though a few of them is discovered, contain valuable in­formation on the creeds, tariqa structure, and spiritual organization.

This paper focuses on an example of this genre, an akhi spiritual dip- lome, and discusses with what sort of information can these documents provide us.

Yazar: Rıza YILDIRIM

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar