TREN

BÎR MACAR TÜRKOLOG GÖZÜYLE AHİLİK VE BEKTAŞİLİK

ÖZET

13-14’üncü asırda Avrupa'nın birçok yerinde ortaya çıkan, Hrıstı- yanlar arasında görünen confraternitas denilen dini-mesleki yardım­laşma guruplardan olduğu gibi Ahilik'ten Avrupada pek kimsenin haberi yoktur. Birlik ve beraberliğin güç kaynağı olduğunu anlatan eski Bulgar Türk hanedan Qiiwrat'tan sonra, 13üncü asırdan kalmış Moğolların Gizli Tarihinde de okuyabilmekteyiz. Yalnız ne var ki, merkezde hep egoizm bulunan çağımızda bu öğretileri unutmaktayız. Bektaşiler arasında hala beraberliğin ne olduğundan, ortaklaşa hazır­lanmış muhabbetlerden yabancılar da ders alabilmektedir. Ahilik kültürünü yaşatabilen herkese düşen pay büyüktür.

ABSTRACT

Confraternitas were religious Christian organizations of guilds as pre­sent in 13-14th europe. Independent from the aforementioned, Ahilik was similiar organization of the same era in Anatolia, but most prob­ably they were unknown to each other. Unity as the major source of strength was accepted by (juwrat the ruler of the Bulgar Turkic Em­pire in 

the 7th century as well as by the Mongols as attested mt he Se­cret History of the Mongol sin the 13th century. These important teachings seem to be forgotten in our age full of egoism in the first line.

Yet Bektashis living in Thrace are aware of the importance and value of community. Any of us who can transmit the teachings of Ahilik is responsible to do so.

Yazar: Ezva CSAKi

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar