BÎR AŞURE KEPÇESİNE YAZILMIŞ AHİ YUSUF SİNAN TEKKESİ VAKFİYENAMESİ

ÖZET

Anadolu 'da da 12. ve 13. yüzyıllarda bir kurum halinde tamamlan­mış organize fütüvvet kurumu, bugünkü şartlarda bile bir sivil örgüt­lenme modelidir. Bu dini, askeri, siyasi, sosyal ve kültürel işlevleri olan kurum, Osmanlı kuruluş aşamasında önemli roller üstlendiler.

Afyonkarahisar-Çay ilçesinde Ahi Yusuf Sinan Tekkesinde 2 m. uzunluğunda 3 cm. eninde bakır kepçe sapma iki satır halinde ya­zılmış vakfıyenamede vakfın kuruluşu, amacı ve akarları, mütevelli­leri ile vakıf sahibinin şeceresi yazılıdır. Ayrıca aşure kazanının kena­rına daha sonra vakfa yapılan ek kararlar yazılmıştır. Söz konusu Ahi tekkesinde bu kepçeden başka aşure kazanları, üstü işlemeli bakır tabaklar, teber, gürz ve geyik boynuzları vardır.

ABSTRACT

The organized brotherhood in Anatolia which has been completed its turning into an institution in 12th and 13th centuries is a civil orga­nization model even in today’s 

circumstances. This religous, military, political, social and cultural functions of the institution, played an important role in the foundation stage of Ottoman

In Çay, the district ofAfyonkarahisar, in Lodge of Yusuf Sinan, a as- hura scoop which is 2 m in length and 3 cm in width was found, and there is waqfiyenama on the scoop handhold written in two lines. In the waqfiyenama, the establishment of foundation, its purpose and re­venues, trustees and genealogy of foundation owner’s. Also, written to edge of ashura boiler further decisions on foundation. In this lodge there are ashura boilers, inlaid copper plates, battle, mace and deer horns other than the scoop.

Yazar: Muharrem BAYAR

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar