ANADOLU’DA BİRLİĞİN SAĞLANMASINDA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNDA AHİLERİN ROLÜ

Ahilik, Türk-Islâm medeniyetinin oluşturduğu en önemli kuruluşla­rındandır. Ahi birlikleri siyasi, kültürel, askeri, dini, ekonomik ve sosyal alanda Selçuklu, Beylikler ve Osmanh Devletinin kuruluş dö­nemlerinde çok önemli fonksiyonlar icra ederek Anadolu ’da Türk bir­liğinin sağlanmasında ve Osmanh Devletinin “Cihan Devleti” olma­sında önemli roller üstlenmişlerdir.

Ahiler, Anadolu’da siyasî birliği ve istikran desteklemişlerdir; şehir­lerde devlet otoritesinin sarsıldığı dönemlerde de kendileri devletin fonksiyonlarını üstlenmişlerdir. Askerî alanda da gerektiğinde Moğol- lara karşı mücadele etmişler, Anadolu’da dirlik ve düzeni sağlamaya gayret etmişlerdir.

Ahilik Teşkilatı, Selçuklu ve Osmanh Türkiyesinde insanların hem mânevi hem de mesleki eğitimlerim üstlenerek ve gerektiğinde askeri eğitim de vererek Anadolu’da insanımızın bir ve beraber olmasını sağlamışlardır. Bütün şehir, kasaba ve köylere kadar teşkilâtlanarak insanları zaviyelerde “eline, beline, diline” hâkim olup “aşma, işine, eşine ve devletine” bağlı insanlar olarak yetiştirmişlerdir. Böylece sos­yal birliği sağlayan en önemli kuruluş haline gelmiştir.

Yazar: Kâzım CEYLAN

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar