AHMED TEVHİD (ULUSOY) VE “ANKARA AHÎLER HÜKÜMETİ” ÎLE ÎLGÎLÎ DÜŞÜNCELERİ

ÖZET

Ahmed Tevhid Ulusoy (1868-1940), Türkiye’de Ahilik üzerine ilk araştırma yapanlardan biridir. Bir meskukât (nümizmatik) uzmanı ve tarihçi olan A. Tevhid “Ankara Ahiler Hükümeti” konusunu ele alan makalesiyle bu oluşumu Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılışını müteakip kurulan “Tavâif-i Mülûk”ten sayar. Oysa Fuad Köprülü Ahilerin Ankara’da kurduğu hükümetin kesinlikle bir devletçik sayı­lamayacağını söyleyerek A. Tevhid’i eleştirmektedir. Konuyla ilgilenen Ali Ihsan Iloğlu, Muallim Cevdet gibi araştırmacılar da Köprülüyü destekler tarzda düşünmektedirler. Araştırmada bu görüşler karşılaş­tırmalı bir biçimde işlendikten sonra A. Tevhid’in söz konusu maka­lesinin çevrimyazısı verilmektedir.

ABSTRACT

Ahmed Tevhid Ulusoy (1868-1940) is one of the first researcher in Turkey on the Akhism. He is a historian and expert of numismatique He wrote an article about the goverment of Ankara Akhis. According to him, the goverment of Ankara Aithjs is One of’ Tavdif-j Muluk’: But Fuad Köprülü does not agree whit Ulus ay’s Opinion because of the goverment of Ankara Akhis is not a one of ’’Tavâif-i Müluk ”. The researchers like Muallim Cevdet and Au thsan Iloglu support Fuad Köprülü. In our article, we put transcription text ofAbmed Tevhid’s article after explaination of these opinions comparatively.

Yazar: Yusuf Turan GÜNAYDIN

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar