AHİLİK TEŞKİLATININ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK HAYATTA ÜSTLENDİĞİ ROLLER

ÖZET

Geçmişten günümüze pek çok değişimin yaşandığı dünyamızda, ekono­mik hayatta da değişim baş döndürücü hızla devam etmektedir. Ancak sosyal hayatın ve onun bir parçası olan ekonomik hayatında değişmezi olan, insan hakları, eşitlik, adalet, dürüstlük, güven duygusu, sosyal da­yanışma, gibi evrensel değerler değişmemektedir. Bu evrensel değerlerin korunarak, günümüze yansımasında Ahilik Teşkilatı önemli bir paya sa­hiptir.

Bu çalışmanın amacı Ahilik Teşkilatı ve esaslarının geçmişten günümüze ekonomi üzerindeki etkilerini tespit ederek, günümüzde ekonomik hayatta yaşanan bunalımlar, bu bunalımların gerisinde yer alan etkenlerin ortadan kaldırılmasında Ahilik ilkelerinin uygulanmasının önemini vurgulamak­tır.

Bu amaçla çalışma üç bölüm olarak planmış olup, birinci bölümde Ahilik Teşkilatının kuruluşu, gelişimi ve ilkeleri, ikinci bölümde ekonomik yaşa­ma etkileri, üstlendiği roller ve Ahilik ilkeleri uygulamalarının önemi, üçüncü bölüm ise sonuç ve değerlendirmeden oluşmaktadır.

 

ABSTRACT

İn our world where many changes have taken place from past to present, the change in economic life also continues with dizzying speed. However, what have remained still unchanged are the universal values like human rights, justice, honesty, trustworthiness, equality and social solidarity, which are the permanent and indispensable values of both social life and consequ­ently of economic life as a part of it. Akhism plays a significant role in the preserving of these universal values and transferring them into today’s world.

This study aims to emphasize the importance of the application ofAkhism principles so as to eliminate the depressions being experienced in current economic life and their underlying factors by determining the effects ofAk­hism organization and its principles on economic life from past to present.

Accordingly, the study is organized within three parts; the first part compri­ses the foundation, development and principles ofAkhism organization, the secondpart comprises their effects on economic life, the roles undertaken and the significance of the application of Akhism principles and the third part comprises the conclusion and evaluation.

Yazar: Fatih ÇELİK

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar