AHİLİK MERKEZÎ KIRŞEHİR’İN TÜRK KÜLTÜRÜNE KATKILARI

Kırşehir, Türk kültür tarihi için anahtar bir rol oynar. Kırşehir, uzantıları ve etkileri günümüze kadar gelmiş olan çeşitli dini-sosyal grupların hangi tarihsel ve sosyolojik sürecin bir sonucu olduğunun tespiti konusunda da bir laboratuar görevi görmektedir. Kültürel kimlik sorunumuzun halli konusunda da anahtar bir rol oynayabilir. Selçuklular döneminde Anadolu’nun eğitimli şehir çevreleri yüksek İran kültürünün etkisi altında iken uçlarda ise tasavvuf ve alplık akımla­rıyla, gazilerin ve dervişlerin Türk halk kültürü hâkimdi. İlk Osmanlı beyleriyle yakın ilişkileri olan, genellikle baba, abdal, kalender ya da ahi adı verilen uçlar­daki şeyh ve dervişler, Türkmen kabilelerin göç dalgasıyla 11. yüzyıldan beri Anadolu’ya gelmekteydiler. Bunlar Türkmen aşiretleri için eski Türk-Moğol Şamanları gibi, toplumsal ve dini hayatın odak noktalarıydı. Babaîler isyanın­dan Rum Abdallarına, Rum Abdallarından Bektaşîlere giden süreçte Kırşehir’in merkezi bir rolü bulunmaktadır.

Yazar: Selahattin DÖĞÜŞ

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar