AHİLİK ÎLE ÎLGÎLÎ VAKFİYELERİN TAHLİLÎ VE SOSYAL HAYATIMIZDAKİ YERİ

ÖZET

Ahilik ile ilgili belgeleri futuvvetnâmeler, şecerenâmeler, beratlar ve vakfiye­ler olmak üzere dört grupta toplarız. Bu belgelerde; a) ahiliğin temel esas­larını, b) ahi zümreleri ve onların yollarım, c) ahiliğin erkânım, d) ahile­rin uymak zorunda oldukları gelenek ve âdâblan, e) sanatı ve sanatkârlı­ğın insanlık için bulunması gereken ortak özelliklerini görürüz. Bu anlam­da asırlarca varlığını devam ettiren ahilik, aslında insanlık için var olması gereken bir takım ortak nitelikleri, temel unsurları ortaya koyan, din ve inanç ayrımı gözetmeyen önemli değerlerdir.

Bu bildiride sadece ahilikle ilgili vakfiyeler üzerinde durulacak, futüv- vetnâmeler, şecerenâmeler, beratların tahlil ve incelenmesi yapılmayacaktır. Bu sempozyum bildirisinde iki vakfiyenin tahlili yapılacaktır. Birincisi 2 Zilkâde 1321 (M.20.01.1904) tarihli olup, diğeri ise H. 648 (M.Haziranl250) tarihini taşıyan Muhammed Çelebi b. Mesud vakfiye­sidir. Bu iki vakfiyenin tahlili bunların toplum hayatına katkıları üze­rinde durulacaktır.

ABSTRACT

We can gather documents concemet with Ahilik (Akhism) in four groups. These are a) futuvvetnâmeler (conqest documents), b) şecerenâmeler (genea­logies), c) beratlar (titles of privilege) and d) vakfiyeler (charters of a waqj) In these documents, we view some common properties that must be for Akhism. These properties: a) principles of the Akhism, b) Akhism groups and their ways, c) Akhism rules, d) traditionals and costums in Akism that everyon has to conform, e) Common prenciplies that must be for arts and artists. In this contex, Akhism,which it is keep its existence, is very impor­tent values that have some common caracters for humanity.

In this symposium paper, we only investigate Vakfiyes (foundations) about Akhism, But we are not investigatea futuvvetnâmeler (conqest documents) , b) şecerenâmeler (genealogies), c) beratlar (titles of privi­lege) and d) vakfiyeler (charters of a waqf). In this paper, the son of Seyyid Huseyin from Kırşehir, dated 2 Zilkâde 1321 (M.20.01.1904) and son of the Mesud, Muhammed Celebi, Decem­ber, dated H. 648 (M.Haziranl250) foundations and effectives are investigeted and their contributions to socities lifes.

Yazar: Hasan KARAKÖSE

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar