AHİLİK KURUMU VE GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ PSİKOLOJİK SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜMLER

Günümüz çalışma yaşamınını olumsuz kılan birçok sosyal ve psikolojik durum söz konusudur. Bunların başında stres gelmektedir ve diğer bütün sorunlarla bir sebep sonuç ilişkisi içindedir. Ayrıca, stresle birlikte, iş tatminsizliği ve mobbing de günümüzde çalışma yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. Bu ve benzer sorunlar, örgütlerdeki yönetimsel eksikliklerden kaynaklanabildiği gibi çalışanların kişisel özellikleri nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. Sorunların çözümü noktasında ise, ya kişisel gelişim teknikleri üzerinde durulmakta yada yönetsel taktikler önerilmektedir. Aslında bu tekniklerin birçoğu, zaten bizim tarih boyunca uyguladığımız değerlerin bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da, Türk tarihine birçok boyutuyla damgasını vuran Ahilik kurumunun sahip olduğu değerler ekseninde, çalışma yaşamındaki psikolojik sorunlara yaklaşımı ele alınmış ve günümüz örgütlerinde uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede de, ahiliğin işçi-işveren münasebetlerinde bir uzlaşı ve barış yaklaşımına sahip olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ahilik, Çalışma psikolojisi, Stres, Motivasyon.

AKHISM INSTITUTION AND SOLUTION FOR PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF TODAY’S WORKING LIFE

Several social and psychological circumstances exist which influence negatively the working life. Stress is one of most observable of them and has a causality relation with all other issues. In addition to stress, job dissatisfaction and mobbing come to threatening working life. As these kind of problems may occur through lack of management, employees personal characteristics are likely to be known as other influence. For the solutions of problems, personal development techniques are used or managerial tactics are proposed. Actually, most of these techniques are continuum of values which we have been implementin throughout the history. In this study, Akhism institutions’ approach to psychological problems in the working life and it feasibility to today’s organizations are discussed by taking Akhism values into considerations. In this framework, it is emphasized that Akhism has compromising and peaceful approach in employee-employer relations.

Key Words: Akhism, Industrial psychology, Stress, Motivation.

Yazar: Doç. Dr. Ersin KAVİ

Yıl: 2020
İlgili Dosyalar