TREN

Veritabanı

AHİLİK KURALLARI VE TÜRK İDEOLOJİ YOLU

ÖZET

Ahi Evran gibi tanınan ve aslen Türk olan Şeyh Nasirüddin Mah­mut bin Ahmet el-Hoyinin Anadolu 'da kurduğu Ahilik tarikatı, yal­nız din ve inanç sisteminim içine alan tarikat değil, kendi kendili- yinde bir esnaf sanatçı-çiftçi örgütlenmesi idi. Bu örgütlenmeyi idare eden Ahilik kuralları ise Türk düşünce sisteminde yer alan üçgenlik prensebine bağlıydı.

Eski devirlerden bu yana Türk düşünce sisteminde üçgenlik prensebi Yaratılış mitolojilerinde, Zerdüşt dini kitabı olan "Avesta "da, başka tarikatlarda olduğu gibi Ahilik tarikatının kurallarının (açık ve ka­palı olarak iki üçgeni oluşturan) altı ilkesinde ve son dini kitabımız Kuran ’ın ilk üç kelimesinde ve üç harfinde kendini göstermektedir.

Bulanık mantığa uyan Evrenin yaratılış modelindeki ilk başlanğıcda üç ses, üç nokta, üç köşe, üç hatt, ve üçgen oluşumu Türk'ün milli-siyasi ideoloji sistemine de, yansımıştır. Yusup Has Hacip "Kutadğu Bilig" ki­tabında milletin ve devletin yaşama prenseplerini bu sistemle vermiş, Azerbaycan Demokratik Cümhuriyye-tin kurucusu M.Resilzade bu prenseplere dayanarak yazdığl ilkelerini model olarak bayrak şeklinde göstermiştir. I. Kaspralı 'mn, Atatürk 'ün ve Elçibey 'in yazdığı temel il­kelerde de, evrensel yaratılış sistemine sadık kalınmıştır.

ABSTRACT

Ahi Sect formed by Sheyh Nasirüddin Mahmut bin Ahmet el- Hoyinin, known as Ahi Evren, who is of Turkish nationality was not only a Sect involving religion and belief system and also a trade-art- plougher organization by itself. Ahi laws governing this organization were associated with the Triangle (Triad) principle in Turkish thought system. Since ancient times, the Triangle principle in Turkish thought system find its reflection in the Creation Mythology, “Avesta” Zoroaster religious book, six matters (terms) of Ahi Sect laws (which form two open and close triangles) as in other sects and in three words and three letters of our last religious book Koran. Three voices, three points, three corners, three lines and formation of triangle in the first beginning of the creation model of the Universe confŞrmingto Fuzzy logic, finds it reflection in Turkish national-political and ideological system. Has Hajip explained the life principles of nation and state by  this system in his book of’Kutadghu Biligh” and M. Rasulzade, founder ofAzerbaijan Democratic Government interpreted the ideolo­gy he wrote as a model and flag based on these principles Basic princi­ples written by I Kaspralan, Ataturk and Elcibek also conformed to the creation system of the Universe

Yazar: Metanet Azizgizi ALIYEVA

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar