AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN GÜNÜMÜZ İŞVERENLERİ AÇISINDAN UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZET

13. yüzyılda Orta Asya’dan Moğol istilası nedeniyle Anadolu’ya gelen sanatkârların, esnafın ve tüccarın kurduğu bu teşkilat, Selçuklu devletinin yıkılmaya yüz tuttuğu bir devirde sosyal nizamı tesiste ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol üstlenmiştir. Ahilik, yaşanabilir bir toplum oluşturma idealinin Osmanlı dönemindeki tezahür ediş biçimidir. Günümüzde çeşitli esnaf kurulularına yahut bazı sivil toplum örgütlerine kimi imkânlar sağlanmak suretiyle bu teşkilatın toplumsal anlamda işlevselliğinin sürdürülmesi ve toplumsal huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın teminine katkı sağlanması mümkün olabilecektir. Güncellenmiş olan bu sivil teşkilat, çırakların sosyalleşmelerine ve rehabilite edilmelerine ciddi katkılar sunabilir. Ayrıca esnafınkendi arasındaki anlaşmazlıklarının çözümünde, müşteri ile esnaf yahut esnaf ile idareci arasındaki sorunların çözümünde ve işverenle içiler arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk gibi bir işlev de üstlenebilir. Bu sistemi günümüze uyarlamanın bazı ilkeleri vardır. Ancak bu ilkelere işverenler ne kadar olumlu bakmaktadır. Ahilik kültürünün güncellenmesi ile ilgili işverenlerin görüşleri ve yaklaşımları nedir? Bu çalışma bu sorulara dacevap arayacak niteliktedir. Örneklem olarak ise Samsun Gül-San Sanayi Sitesi tercih edilmiş ve burada bulunan yüz kadar işverenle yapılan anket çalışması değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ahilik Kültürü, Güncelleme, Ahlak, Ticaret, Çırak, İşveren.

 

APPLICABILITY OF AHILIK CULTURE IN TERMS OF TODAY'S EMPLOYERS

        ABSTRACT

In the 13th century, this organization at a time is bound to collapse of the Seljuk state in the social orderof the facility and has assumed a major role in the establishment of the Ottoman Empire. Akhism’s purpose is the ideal of creating a livable society in Ottoman Empire. Today, it will be possible that possibilities by providing to the supply of social peace, brotherhood and solidarity by the opportunities to the various trades organizations or some civil society organizations. This updated civilian organization can offer sig- nificant contributions to the socialization and rehabilitation of apprentices. It can also take a function as mediator especially in solving the conflicts between their trades, customers with the solution of problems between theadministrators and artisans or craftsmen and in disputes between the emp- loyer and the workers. There are some principles for adapting today of this system. However, how positive these employers are towards these principles. What are the views and attitudes of the employers regarding the updating of the Ahilik culture? This study will also seek answers to these questions. As a sample, Samsun Gül-San Industrial Site was preferred and a survey study conducted with a hundred employers were evaluated.

Keywords: Ahilik culture, Updating, Ethics, Trade, Apprentice, Employer

 

Yazar: Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN
Sempozyum Adı: Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu
Yıl: 2018
İlgili Dosyalar