AHİLİK İLKELERİNİN KUR’ÂNÎ DAYANAĞI

ÖZET

Ahilik teşkilatı, temelleri Orta Asya’da atılmış, daha sonra Anadolu’da yüzyıllar boyu varlık göstermiş bir toplumsal kurumdur. Bu teşkilat, her ne kadar esnaf örgütü gibi düşünülse de hizmet alanı çok daha geniş olmuştur. Toplumsal ahlakın oluşmasında, birlik ve beraberliǧin tesis edilmesinde önemli bir etki meydana getirmiştir. Ortaya koyduǧu ilkeler, Kur’an’da yer alan ahlak esaslarıyla örtüşmektedir. Bu açıdan, ilkelerinin, Kur’an referanslı olduǧunu söylemek yanlış olmaz. Her ilkeyi karşılayan bir ya da daha çok ayet mevcuttur. Ahlaki ilkelerini birkaç başlık altında deǧerlendirmek müm- kündür. İş hayatıyla, aile hayatıyla, akraba ve komşuluk ilişkileriyle, kişisel ahlakla, insanlara karşı muamele ile ilgili ilkeleri mevcuttur. Kısaca, insanın bütün hayatını kapsayan ilkelere sahiptir. Her açıdan donanımlı bir insan tipi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çünkü toplumun saǧlam temelli olması için iyi yetişmiş insanlara ihtiyaç vardır. İlkelerinin yanında, bazıuygulamalarında da dinî motifler mevcuttur. Bunların ortaya çıkarılması, bu köklü Anadolu ocaǧı- nı tanıma baǧlamında katkı saǧlayacaktır. Bu çalışmamızda, Ahilik ilkelerinin, Kur’an ayetleri baǧlamındadeǧerlendirmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Ahlak, Toplum, İlke, Ahilik

 

ABSTRACT

The Akhilik organization is a social institution whose foundations have been laid in Central Asia and then for centuries in Anatolia. Although this organization is considered as an artisan organization, its service area has become much wider. In the formation of social ethic, the establishment of unity and solidarity has brought about an important influence. The principles that he reveals correspond to the ethic principles contained in the Qur'an. In this respect, it is not wrong to say that the principles are based on the Qur'an. There is one or more verses that meet every principle. It is possible to evalu- ate the ethic principles under several headings. Thereare principles about working life, family life, relatives and neighborly relations, personal ethics, behavior against people. In short, it has the principles that encompass the human whole life. It aims to cultivate a well-equipped type of person fromevery angle. Because well-educated people are needed for the society to be sturdy-based. In addition to its principles, some of its applications have religious motifs. Their uncovering will contribute to the recognitionof this deep-rooted Anatolian seedbed. In this work, the Akhilik principles will be evaluated in the context of Qur'anic verses.

Keywords: Qur’ān, Ethic, Society, Principle, Akhilik

Yazar: Dr. Öǧr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR
Sempozyum Adı: Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu
Yıl: 2018
İlgili Dosyalar