AHİLİK İLKELERİ İÇERİSİNDE REKABET HUKUKUNUN YERİ

ÖZET

Günlük dilde “aynı amaca varmak için iki veya daha çok sayıda kim­seler veyahut gruplar arasındaki yarışma ” anlamına gelen rekabet söz­cüğü, hukuk disiplini içinde ise üç farklı kavramsal içeriğe sahiptir. Hukukta rekabet sözcüğü haksız rekabet, rekabet yasağı ve rekabet sı­nırlandırmaları olmak üzere üç ayrı başlıkta ele alınmaktadır. Reka­bet kavramının hukuktaki bu çok anlamlılığının temel sebebi, ticari hayatta işletmeler tarafından haklı rekabetin sınırlarının zorlanması­dır. Bu zorlama haksız rekabet, rekabet yasağı ve rekabet sınırlan­dırmaları kavramlarım ortaya çıkarmıştır.

işletmelerin davranışları her zaman hukuki sınırlar içinde kalma­maktadır. Ticari yaşamda işletmeler, bazen haksız rekabette bulu­nurken, bazen de kanun tarafından veya taraflar arasındaki sözleş­meyle belirlenmiş olan rekabet yasağına aykırı davranmaktadırlar. Ayrıca işletmeler tarafından çoğu zaman rekabetin sınırlandırıldığı da görülmektedir. Tüm bu davranışlar hukuk sistemlerince hoş gö­rülmemekte ve yaptırıma bağlanmaktadır.

12. yüzyılda Kırşehir coğrafyasında yaşamış ancak ilkeleri ile tüm Anadolu ve Türk İslam coğrafyasına damga vurmuş olan Ahi Evran-ı Velinin ahilik ilkeleri içinde rekabet kavramının bahsedilen çok yön­lü anlamının ne şekilde yer aldığı, bu çalışmanın konusunu oluştur­maktadır.

ABSTRACT

The word competition which refers to contestation between two or more persons in order to achieve the goals of similar nature in daily jargon has three distinctive legal concepts. The word “competition ” has been discussed in three headlines in juridical science namely, Unfair Competition, Restraints of Competition and Limitations of Competi­tion. The basic reason for polysemies of competition concept within ju­ridical science is the limits of fair competition imposed by corporations in commercial life. Such an enforcement has given way to the concepts of Unfair Competition, Restraints of Competition and Limitations of Competition.

The corporations’ attitudes have not always been within the legal constraints. The corporations sometimes compete unfairly or act cont­rary to the terms of prohibitions of competition defined through perti­nent laws or contracts executed between the parties involved. In addi­tion, the corporations mostly limit the competition. All such attitudes have never been tolerated in view of juridical science and subjected to sanctions.

The principles of Ahi Community driven by 1 Ahi Evran-ı Veli who lived in Kırşehir but his principles embraced the entire Anatolia and Turkish — Islamic community in 12th century are the subject of this study in view of polysemies defined for the competition within Ahi community principlesYıl: 2012
İlgili Dosyalar