AHİLİĞİN EĞİTİM ANLAYIŞI VE UYGULAMALARI

Osmanlı împaratorluğu’nun kuruluş yıllarında ortaya çıkan, Müslüman Türk toplumunun sosyal, kültürel, ekonomik ve askeri hayatında önemli rol oynayan Ahi birlikleri, aynı zamanda askerî, dinî-ahlakî ve meslek alanlarında eğitim hizmeti veren önemli bir eğitim kurumudur. Daha çok esnaf ve sa­natkârlarla ilgili mesleki bir kuruluş olarak incelenen, mesleki eğitim açısından öne çıkarılan Ahi birlikleri, kendine özgü bir felsefesi, dünya görüşü ve ilkeleri olan ve bu görüşü çeşitli eğiştim faaliyetleriyle topluma yaymaya çalışan bir okuldur.

Bir eğitim kurumu olarak incelendiğinde Ahi birliklerinin askeri, dinî-ahlakî ve meslekî alanlarda eğitim ve öğretim hizmeti verdiği; bu eğitimin amacının ise insa­nı mükemmelleştirmek, çocuğu hayata hazırlamak, davranışlarında dengeli hareket etmesini bilen, çevresine uyum sağlayabilen ve başkalarının haklarına riayet eden insan yetiştirmek; mensuplarını bir mesleğe hazırlamak olduğu görülür.

Bu tebliğin konusunu Ahi birliklerinin eğitim anlayışı ve uygulanmaları oluşturmaktadır. Literatüre dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, Ahi birliklerinin eğitim faaliyetlerini inceleyerek amaç ve muhteva yönünden değerlendirmektir.

Yazar: Tayyip DUMAN

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar