AHİLİĞİN BULGARİSTAN’DAKİ ESNAFLARIN TEŞKİLÂTLARI VE FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE EFFECTS OF THE AKHİZM ON BEGAN’S ORGANIZATIONS AND ACTIVITIES IN BULGARIAN

Özet
Ahiliğin Bulgaristan’daki esnafların teşkilât ve faaliyetleri üzerindeki
etkisi konusunda dil, iç nizam, ritüel ve hukuk faktörleri ele alınmalıdır.
Dil Faktörü: Bulgaristan’daki esnafların teşkilât ve faaliyetlerinde
yer alan Ahiliğe ait terimler tespit edilmektedir.
İç düzen Faktörü: Bulgaristan’daki esnaflar ile Ahilik teşkilâtları
arasında büyük bir benzerlik söz konusudur. Ancak bazı görevlerle ilgili
terimler farklıdır.
Ritüel Faktörü: Bulgaristan’daki esnafların kalfa, başkalfa ve usta seçimi
için icra ettikleri ritüeller Ahilikten gelmektedirler.
Hukuk Faktörü: Bulgaristan’daki esnafların faaliyetleri ilk başta fütuvvetnamelere,
daha sonraları ise Sultan III. Mustafa’nın 1773-1774 tarihli
fermanına dayanmakta idi.

Anahtar Sözcükler: Bulgaristan, Ahilik, Etki.

Abstract
The main indications of the impact of the Ahi organization upon the
organization and activity of the guilds in Bulgaria are the lexical, organizational,
ritual, and legal factors.
Lexical Factor: The guilds in Bulgaria borrowed pretty much of the
specific terminology used in the Ahi organization.
Organizational Factor: The organization of the guilds in Bulgaria on
the one hand, and of the Ahilik, on the other, is quite similar. As to the terminology
of some positions, however, there are some discrepancies.
Ritual Factor: The ritual for promotion of kalfas, başkalfas and ustas
executed in the guilds in Bulgaria originated from the Ahi organization.
Legislative Factor: The activity of the guilds in Bulgaria was legislated
through the so-called fütuvvetnames, as well as the 1773-1774 decree
issued by Sultan Mustafa III.

Keywords: Bulgaria, Akhizm, Influence.

Yazar: Prof. Dr. Lyubomir MİKOV

Yıl: 2017
İlgili Dosyalar