AHİLERİN ANADOLU SELÇUKLU VE OSMANLI DEVRİ TÜRK TOPLUM HAYATINDA OYNADIĞI ROLLER

ÖZET

Ahilik XIII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla kadar Anadolu Selçuklu ve Os- manlı Devletinin ilk dönemlerinde etkili olmuş bir sivil toplum kuru­luşudur. Ahilik sadece bir esnaf teşkilatı olmayıp devrin şartlarına uy­gun olarak faaliyet göstermiş çok yönlü bir teşkilattır. Bu çalışmada ilk önce Ahilik Teşkilatı hakkında genel bilgiler verildikten sonra Ahilik Teşkilatının Türk toplumu üzerindeki sosyal yönleri ve Ahiliğin eği- tim-öğretim özellikleri ile amaçlan hakkında bilgiler verilmektedir.

Ayrıca günümüzde pek bir önemi kalmamış fakat incelenen dönemde önemli görevler üstlenmiş olan konukevleri (köy odalarıfnin Kırşehir köylerinde tespit ettiklerimizin fotoğrafları ile halen Kırşehir’de faaliye­tini devam ettiren Uzunçarşıfotoğrafları da ekler kısmında verilmiştir.

 

ABSTRACT

Ahi XIII. XX century. Century until the early stages of the Anatolian Seljuk and the Ottoman Empire is a non-governmental organization has been effective. Ahi is not just an artisan organization operated in accordance with the terms of a multi-faceted organization that era. In this study, after first giving general information about this organiza­tion on the social aspects of Turkish society and the organization of Ahi Akhism provides information on the educational characteristics and objectives.

In addition, not only today, but it hardly mattered who assumes an important role in the period under review flights (village rooms) with photos of what we found in the villages of Kırşehir Kırşehir still main­taining the activity are given in Uzunçarşı also adds photos.

Yazar: Ahmet GÜNDÜZ

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar