TREN

Veritabanı

AHİLERDEN GÜNÜMÜZE ESNAF AHLÂKI VE ÇIRAK YETİŞTİRME YÖNTEMİ

Fütüvvet’ten Ahilik’e...

îslâm tarihinde ortaya çıkan ve ‘Fütüvvet’ olarak nitelendirilen bir teşkilat vardır. Aslı Arapça, çoğulu; ‘fîtyân’ olan Fütüvvet kelimesinin tekili ‘fetâ’dır. Fetâ; genç, yiğit, delikanlı, gözü pek, eli açık, iyi huylu insan gibi anlamlara geldiği gibi, gençlikten mütevellit ‘hafifmeşreblik’ anlamına da gelir.

Terim olarak ise Fütüvvet; bir taraftan hakiki bir fetâdan beklenilen cömert­lik, mürüvvet, asâlet gibi faziletleri ihtiva etmek cihetiyle ahlakî, diğer taraftan da zamanla bu faziletlerin icabını yerine getirmeyi vazife edinmiş, aynı fikirde genç adamların (fıtyân’ın) teşkil ettikleri birliklere ‘alem olmak suretiyle içtimâi bakımdan; delikanlılar birliği, gençler birliği, korporasyon gibi manâlar ihtiva etmektedir.

Gerek ahlakî ve gerekse içtimâi ve İktisadî anlamda meydana getirilen bu teşkilâta Fütüvvet veya futuvva, bu teşkilâta mensup olanlara ise ehl-i Fütüvvet denilmektedir.

Yazar: Mustafa ÖCAL

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar