AHİLÎK ANLAYIŞININ XVIII. YÜZYILDA GEDİK SİSTEMİNDEKİ YANSIMALARI

ÖZET

Ahilik Abbasilerin son dönemlerinde kahramanlık ve dayanışma teş­kilatı olarak ortaya çıkmasından sonra, Anadolu coğrafyasındaki şe­hirlerde Esnaf teşkilatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeniçağda Lonca teşkilatına dönüştükten sonra XVIII. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ise esnafa yeni bir düzen veren Gedik sistemi uygulanmaya başlamıştır. Acaba gedik sisteminde Ahilik anlayış ve ahlak normla­rından ne gibi izler bulabiliriz? Ahilik esnafın geleneğinde ne kadar yer edebilmiştir? Esnafın iş ve davranışlarında hangi uygulamalarda bu ahlak normları karşımıza çıkar? Bu gibi soruların cevaplarını bu çalışmamızda bulmaya çalışacağız.

 

ABSTRACT

After appearing as heroism and solidarity foundation at its last peri­ods, Akhism is seen as tradesman organisation in the cities of Anato­lian geography. After it was converted to Guild organisation then Ge­dik system, which gave a new order to tradesmen after the first quarter of XVIII th century, was started to put into practice . Well, What tra­ces can we find in terms ofAkhism belief and moral norms in Gedik systemlHow important was Akhism in tradesmens tradition?ln which practices can we encounter these moral norms in tradesmens works and behaviours?We are going to try to find answers to these questions in this study.

Yazar: Mustafa Nuri TÜRKMEN

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar