AHİ ŞECERENAMELERİNE GÖRE AHİLİK ÂDÂB VE UYGULAMALARI

ÖZET

Eski ya da yeni her meslek grubu ve kuruluşu, kendilerine has bir ta­kım adap ve uygulamalara sahiptir. Ahiliğin de bu tip bazı uygula­malarının olduğu malumdur.

Ancak bu adap ve uygulamalardan bahsedenler ahiliğin birinci dere­ceden kaynaklarından olan Ahi Şecerenamelerine müracaat etmedik­lerinden, kaynaklarda bahsedilmeyen bir takım uygulamaları nak­letmektedirler. Böylelikle sanki efsanevî bir oluşumdan bahsedilmekte, ahilikte mevcut olan olmayan birçok husus varmış gibi dile getiril­mektedir.

Bu çalışmamızda ahiliğin temel kaynaklarından olan ve Kırşehir Müzesinde bulunan şecerenâmelerden hareketle ahiliğin adap ve uy­gulamaları ortaya konulmaya çalışılacaktır.

ABSTRACT

All vocational groups and institutions, old or modern, have some cer­tain behaviour patterns and practises. It is known that Akhism also had such patterns and practises.

However, having not studied the original family records of Akhism, those who talk about these patterns actually narrate some practices not mentioned in the original texts. Therefore, it seems as if Akhism had a legendary philosophy and had many issues both relevant and irrele­vant.

This study will point out the behaviour patterns and practises in ac­cordance with the family records in Kırşehir museum.

Yazar: Orhan KURTOĞLU

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar