TREN

AHÎLÎĞÎN GÜNCELLENMESİ VE FARKLI KAPİTALİZMLER

ÖZET

Ahilik, salt bir İktisadî örgütlenmenin ötesinde çok yönlü ve uzun bir tarihi dönemi içine alan bir örgütlenme biçimidir. İslam Dünyasının önde gelen sufi- lerinden Şeyh Suhreverdi’nin gençler için hazırladığı Fütüvvetnâmeler örnek alınarak sufi terbiye sistemine dayalı bir esnaf örgütlenmesi gerçekleştirilmiştir. “Eline, beline ve diline sahip olmak” şeklinde de formüle edilen bu ahlaki de­ğerler çerçevesinde, Ahi zâviyelerinde ve iş merkezlerinde asırlar boyu süren bir sosyalleşme yaşanmıştır. Dayanışma, paylaşım ve tamamlayıcılık olarak ifade edilebilecek üç temel ilke Ahilik Sistemi’nin tanınması açısından önem taşır. Meslek erbâbı ve mensupları arasında güçlü bir dayanışmanın görüldüğü bu sistemde kazancın paylaşımı, iktisadi rekabete değil günlük ihtiyacını karşılaya­cak kadar iş yapmaya, geri kalanını diğer esnaf kardeşine bırakmaya dayanır, iktisadi sahada boşluk oluşmayacak şekilde meslek grupları arasında bir tamam­layıcılık söz konusudur. Bunlara ilaveten yaygın ve etkin olan vakıf sistemi de, toplumda üretilen iktisadi değer ve hizmetleri, ihtiyaç sahiplerine aktarılmasına aracılık etmiştir.

Yazar: Prof. Dr. H. MusaTAŞDELEN
Sempozyum Adı: 2.Uluslararası Ahilik Sempozyumu
Yıl: 2012
İlgili Dosyalar