TREN

Veritabanı

19.YÜZYIL BAŞLARINDA ANTAKYA’DA AHİLİĞİN İZLERİ

Ahi kelimesi, Arapça “erkek kardeş” manasına gelen bir terim olarak düşünülmekle birlikte, kelimenin aslı Türkçe “yiğit, cömert, asil ve civanmert” gibi anlamlarda kullanılan “Akf’dan gelmektedir. Bu terim zamanla “Ahi” şeklini almış ve kullanılmıştır.

Ahilik, “Akı” felsefesinin İslâmî fütüvvet anlayışı ile kaynaşması sonrasında ortaya çıkmıştır. Fütüvvet, Arapça da “gençlik, delikanlılık, cömertlik, yiğitlik” anlamlarına gelmektedir.

Ahilik XIII. yüzyıldan XX.yüzyıla kadar Anadolu’da etkisini sürdüren Müslüman-Türk toplumunun sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamının düzenlenmesinde ayrıca Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında etkili olmuş esnaf ve sanatkarlar birliği olarak ifade edilebilir.

Yazar: Mahmut BOLAT

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar