1792 TARİHLİ ‘SAKALAR FÜTÜVVETNAMESİ’NDEKİ AHİLİK MERASİMLERİ VE AHLAK İLKELERİ

AKHISM CEREMONIES AND MORAL PRINCIPLES İN THE ‘SAKALAR FUTUVVETNAME DATED 1792

Özet

Genel bir kabule göre XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyılın sonuna kadar Ahilik, Loncalar ve Gedikler tarafından yürütülmüştür. Bu tarihlerde Ahilik prensipleri ve merasimleri her mesleğin kendi tabiatına uyarlanmış ve gelenek yaşatılmağa çalışılmıştır. Bu cümleden olmak üzere elimizdeki Fütüvvetname Yeniçeri Sakalar Bölüğü için hazırlanmıştır. Sakalık mesleği için bir el kitabı mahiyetindedir. Uslüp olarak soru-cevap tarzındadır. Eserin dili Türkçe’dir. 53-60. yapraklar arası Arapça, yer yer Farsça bölümlere de yer verilmiştir. Ağırlıklı olarak mesleğe ait yol, âdâp, erkân ve merasim tarifleri ve merasim sırasında okunacak duâlar bulunmaktadır. Bu tarifler sırasında bir Saka’ya aidiyet kazandıracak atıflarda bulunduğu gibi ahlâkî prensiplere de işaret etmektedir. Fütüvvetnamemiz, İstanbul Millet Kütüphanesi AE Şer’iyye 810 numarada kayıtlı tek nüsha yazma anonim bir eserdir. Şimdiye kadar tafsilatlı bir şekilde ele alınıp, münderecatı ilim dünyamızın istifadesine sunulmamıştır. Doküman incelemesi ve içerik analizi şeklinde, eserimizdeki bilgileri paylaşabilirsek mühim bir hizmetin eda edileceğine inanıyoruz.

Anahtar Sözcükler: Fütüvvetname, Saka, yol, âdâp, erkân

Abstract

According to a general acceptance XV. Century XIX. Until the end of the century, Akhism was conducted by the Guilds and Professional associations. At that time, Akhism principles and ceremonies were adapted to the nature of each profession and tradition was tried to be kept alive. In this sentence, we have prepared the Futuvetname for the Janissary Sakalar Company. It is a handbook for the profession of clumsiness. The style is question and answer. The language of the work is Turkish. 53-60. between the leaves in Arabic, Persian sections are also included in places. There are predominantly the way of the profession, recipes of adjectives, men and ceremonies and prayer to be read during the ceremony. During these recipes, he makes references to a Saka, as well as moral principles. Our futuristic name is an anonymous work, the only copy of which is registered at Istanbul Millet Library AE Şer’iyye 810. Up to now, it has been handled in a detailed way and not presented to the benefit of our world of knowledge. We believe that if we can share the information in our work in the form of document analysis and content analysis, an important service will be provided.

Keywords: Fütüwwatnama, Waterman, way, proprieties, methods

Yazar: Doç. Dr. Adil ŞEN

Yıl: 2019
İlgili Dosyalar